Актовете за прилагане на реформата на ОСП на ниво стопанство бяха приети от Европейската Комисия (Директни плащания)

Актовете за прилагане на реформата на ОСП на ниво стопанство бяха приети от Европейската Комисия (Директни плащания)

 

Европейската Комисия прие така наречените „делегирани актове“ за новата ОСП, изяснявайки как ще се прилага реформата в стопанствата на територията на Европейския съюз, по-специално  новите елементи по директните плащания от 2015 година

 

Десетте документа определят подробни правила по отношение на редица реформи, включващи т.нар. „зелен“ пакет и по-специално калкулирането на „екологично насочените площи“, допълнителното плащане за млади земеделски стопани, дефиницията за „активен земеделски стопанин“ и ревизираните правила за програмите за развитие на селските райони.

 

Делегираните актове, приети на 11 март и след това публикувани на уебсайта на Комисията, позволяват на изпълнителната власт на ЕС да допълва или изменя „несъществени“ елементи на политически споразумения с цел изясняването на детайлите за техническото изпълнение.

И все пак, за да бъдат официално приети, те трябва да се одобрят от Парламента или Съвета, които имат двумесечен срок за разглеждане.
Един от актовете ясно гласи, че държавите-членки трябва да вземат решение, въз основа на цялостния списък за ЕС, какво може да се счита като „екологично насочена площ“  във всяко стопанство. В акта се установяват коефициентите за преобразуване и тегловните коефициенти, където някои ще тежат повече от други в зависимост от тяхното значение за биологичното разнообразие. Азотфиксиращите култури ще отговарят на условията за „екологично насочена площ“, но само с ограничено използване на разрешени пестициди и торове. (виж по-долу)

През миналия юни и септември беше постигнато политическото споразумение по реформата на ОСП и  през декември бяха публикувани основните Регламенти. Беше договорено да се забави влизането в сила на схемите за „екологизиране“, новите правила за обвързана подкрепа, допълнителните плащания за млади фермери и други промени по директните плащания от 2015 година натам.

 

Комисията има за задача да изготви делегираните актове, но все още проектите на тези актове будят притеснение сред тези които взимат политическите решения. Изпълнителната власт на ЕС проведе неофициални консултации с представители на Европейския парламент и Съвета, за да се премахнат всички притеснения и да може окончателните документи да бъдат приети.

 

„Екологизиране“ – „Екологично насочени площи“

 

Най-спорният задаван въпрос напоследък е как да се прилага екологизирането – изискването 30% от субсидиите да са за т.нар. зелени дейности от 2015 година, особено  въпросът с екологично насочените площи, които ще трябва да бъдат прилагани на 5% от обработваемата площ на земеделските стопанства  от 2015 година и потенциално да нараства на 7% през 2017.

 

Съгласно политическото споразумение за ОСП за допустими ще се считат елементи като например синори,  живи плетове,редици дървета, земи под угар, езерца и канавки, буферни ивици и залесени площи. Азотфиксиращите култури също ще могат да се отнасят към екологично насочените площи, но съгласно делегирания акт държавите-членки трябва да определят условията за това. Това означава, че при тези култури ще бъде ограничено използването на пестициди и торове, тъй като държавите-членки следва да гарантират, че по такъв начин ще се се постигне целта на екологично насочените площи, а именно подобряване на биологичното разнообразие.

 

Отделите по околна среда и климат на Комисията настояват да се въведе забрана за употреба на пестициди и минерални торове в екологично насочените площи, но много от правителствата на страните членки се противопоставят на такава забрана, защото тя ще направи конвенционалното производство на тези култури невъзможно. Ръководителите на правителствата в ЕС се съгласиха, че екологично насочените площи не трябва да водят до загуба в производството.

 

Делегираните актове също определят така наречените тегловни фактори за различните екологично насочени площи в зависимост от значението им за биологичното разнообразие.

 

Таблица 1 Преобразуване и теглови коефициенти на "екологично насочените  площи"

Характеристики

Коефициент на преобразуване (м/дърво към м2)

Тегловен коефициент Приоритетни екологични площи (ако и двата фактора се прилагат)
Земя под угар n.a 2
Характеристики на ландшафта:      
Жив плет/залесени ленти 5 2 10 м2
Изолирано дърво (на дърво) 20 1.5 30 м2
Дървета в линия (на 1м) 5 2 10 м2
Група от дървета n.a 1.5 1.5 м2
Марж на терена (на 1м) 6 1.5 1.5 м2
Езеро (на м2) n.a 1.5 1.5 м2
Изкоп (на 1м) 3 2 6 м2
Традиционни каменни стени (на 1 м) 1 1 2
Други характеристики, които не са изброени по-горе, но са защитени по силата на GAEC7, SMR 2 или SMR  n.a 1 1 м2
Буферни ивици (на 1м) 6 1.5 9 м2
Хектари на агролесовъдство (на м2) n.a 1 1 м2
Ивици с допустими хектари по горските граници 6 1.5 9 м2
Без производство 6 0.3 1.8 м2
С производство      
Райони с храстовиднинасаждения (къс вегетационен период) (на м2 n.a 0.3 0.3 м2
Залесени райони, както е посочено в член 32 (2) (б) (II) (на м2) n.a 1 1 м2
Райони с междинни култури или зелена покривка n.a 0.3 0.3 м2
Райони с азот фиксиращи култури n.a 0.3 0.3 м2

 

Тези фактори представляват коефициенти, вариращи от 0.3 до 2.0. Например, живите плетове ще имат коефициент от 2 – така че жив плет от 5 м2 ще се счита за 10 м2 екологично насочена площ – докато при опцията с междинни култури/дървесни култури с кратък цикъл на ротация ще има коефициент от 0.3, така че 1 м2  дървесни култури е еквивалентен на 0.3 м2  екологично насочена площ.

 

В делегираните актове са уредени правилата за регионално и колективно прилагане на екологично насочените площи, както и детайлите за изчисляване на дяловете на различните култури при диверсификация на културите и съотношението на постоянните затревени площи (и индивидуалните задължения, които да поддържат това съотношение).

 

Млади земеделски стопани, обвързана подкрепа с производство

Що се отнася до допълнителното директно плащане от 25% за нови земеделски стопани до 40 годишна възраст, което ще стартира също от 2015 година, делегираните актове изясняват допустимостта, тъй като някои от държавите-членки изразиха притеснение за възможните изключения по отношение на допустимостта.

 

Политическото споразумение беше че, бенефициентът трябва да бъде глава на стопанството, който упражнява ефективен и дългосрочен контрол над това стопанство. Актовете поясняват, че земеделски стопанин, който управлява стопанството си в съдружие с някого над 40 годишна възраст, също ще се счита за допустим за подпомагане по схемата.

 

Делегираният акт уточнява, че няма да има диференцирано третиране на земеделските производители, които кандидатстват като физически лица и тези които кандидатстват като „юридически“ лица (т.е търговско дружество), обясни Комисията.
Що се отнася до новите варианти за обвързана подкрепа с производство от 2015 година натам, актовете установяват правила които държавите-членки ще трябва да спазват при определяне критериите за допустимост на мерките, на площите или броя животни.

 

„Трудностите“, посочени в регламента са конкретно формулирани в актовете – те трябва да бъдат класифицирани като ситуации, при които има риск от изоставяне или спад на производството в една определена област или сектор.

 

Заедно с екологизирането и допълнителното субсидиране за нови, млади земеделски стопани, делегираният акт за директните плащания също установява подробни правила за „активен земеделски производител“, правило което ще влезе в сила от 2015 година нататък, като има за цел да изключи нереални бенефициенти за подпомагане по ОСП. Ще има задължителен списък на недопустими лица за територията на ЕС –„черен списък“, включващ летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги за недвижими имоти и постоянни спортни и развлекателни съоръжения. Правителствата могат да разширяват негативния списък след одобрение от Комисията.

 

Беше постигнато съгласие да се изключи от подпомагане всяко физическо или юридическо, чийто земеделски площи са основно площи, които естествено се поддържат в състояние подходящо за паша или обработване и на които не се извършва „минимална дейност“ (това ще се определи от всяка държава-членка). Делегираният акт определя кога тези площи трябва да бъдат разглеждани като основна част от земеделската земя на производителя.

 

Политическото споразумение позволява дерогация по отношение на лицата в „негативния списък“, стига да могат да покажат, че годишното директно плащане е най-малко 5% от общите им приходи от неземеделски дейности. Делегираният акт предвижда и разпоредби как да се установи дали постъпленията идват от земеделски или неземеделски дейности и как да се определи годишната сума за плащане.

 

Държавите-членки могат също да предоставят дерогация по отношение на лицата в „негативния списък“ стига да докажат, че земеделската им дейност е значителна или е основна част от техния бизнес, така че актът да съдържа подробни критерии и за специфични случаи.

 

Източник: Agra Europe