Бюджетът на ЕС: Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа

06 06 2018

 

Бюджетът на ЕС: Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа
 
 
В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага да бъде създадена програмата InvestEU, която ще обедини под един покрив финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции.
 

Брюксел, 6 юни 2018 r.

InvestEU ще обедини големия брой програми за финансиране, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU Комисията ще даде допълнителен тласък на създаването на работни места, инвестициите и иновациите.

 

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: Планът за инвестиции за Европа доказа своя успех за мобилизирането на частни инвестиции и създаването на работни места в Европа. Той вече доведе до генерирането на почти 290 милиарда евро под формата на инвестиции, което не би било възможно иначе, и осигури финансиране за 635 000 малки предприятия. С InvestEU ние използваме този успешен модел и го прилагаме за многобройните налични програми на ЕС за финансиране. Ние опростяваме, постигаме повече с по-малко средства и поставяме по-силен акцент върху социалните инвестиции.

 

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Програмата InvestEU представлява структурна реформа в бюджета на ЕС. Тя обединява множеството програми на ЕС за финансиране в една-единствена структура под едно име: InvestEU Като градим върху успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции, можем да продължим да укрепваме създаването на работни места, иновациите и уменията в Европа, като едновременно с това създаваме по-опростени и по-прозрачни условия за бенефициерите. InvestEU ще ни помогне да постигнем нашите цели на политиката като устойчиво развитие, научни постижения, социално приобщаване и подпомагане на нашите малки предприятия да се разрастват, с цел мобилизиране на инвестиции в размер над 650 милиарда евро — предимно от частния сектор. Нещо повече, ние даваме възможност на държавите членки да използват дори още по-ефективно своите средства от ЕС чрез гаранционния фонд. Това е ситуация, в която всеки печели.

 

Новата програма ще включва фонда InvestEU, Консултантския център InvestEU и портала InvestEU.

1. Фонд InvestEU

Въз основа на успеха на плана „Юнкер“, фондът InvestEU ще продължи да мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС, за да способства за преодоляване на все още значителния недостиг на инвестиции в Европа. По-специално, новият фонд:

 • ще постига повече с по-малко средства: Комисията предлага 15,2 милиарда евро да бъдат заделени за фонда InvestEU. Това ще даде възможност за гаранция от бюджета на ЕС в размер на 38 милиарда евро, която ще се използва за подкрепа на стратегически важни проекти в целия ЕС. Комисията очаква, че чрез привличането на частни и публични инвестиции фондът InvestEU ще генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия ЕС за период от 7 години;
 • ще създаде диверсифициран и гъвкав портфейл: Фондът InvestEU подпомага четири области на политиката — устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; и социални инвестиции и умения. Освен това InvestEU ще бъде гъвкав: той ще може да реагира на пазарните промени и приоритетите на политиката, които се променят с течение на времето.
 • ще рационализира и опрости: Програмата InvestEU ще има единна, съгласувана структура за управление и изисквания за докладване, като се избягва дублиране. Единен фонд ще включва множеството различни финансови инструменти на равнището на ЕС и съответните приложими правила, които ги придружават. Това означава по-силен акцент върху области и цели на политиката. От подкрепа за изпълнението на целите за климата от Париж до изпълнението на нашите ангажименти по Европейския стълб за социалните права — InvestEU ще бъде тясно свързан с приоритетите на политиката на ЕС.
 • ще оползотвори местния, националния и европейския експертен опит на нашите финансиращи партньори: Като се имат предвид нейната роля на публична банка на ЕС, нейната способност за действия във всички държави членки и нейният опит в управлението на ЕФСИ, групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще остане главен финансиращ партньор на Комисията в рамките на InvestEU. В допълнение, националните и регионалните насърчителни банки на държавите членки и други институции, които могат да предложат специфични познания и опит, могат, при определени условия, да станат финансиращи партньори.
 • ще помогне на държавите членки да засилят ефекта от своите средства от ЕС:Държавите членки ще могат да насочват част от разпределените им средства от фондовете на политиката на сближаване към бюджетната гаранция на InvestEU. Всички средства, минаващи през фонда, ще се ползват от гаранцията от ЕС и от високия му кредитен рейтинг, като по този начин ще се засили ефектът на националните и регионалните инвестиции. Ако държавите членки желаят, тези средства ще бъдат заделени за конкретната страна. За да се улесни безпроблемното въвеждане на фонда InvestEU, Комисията също така работи по допълнителното рационализиране на контрола на държавната помощ за средствата на държавите членки, минаващи през InvestEU.

 

2. Консултантски център InvestEU

Въз основа на модела на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в Плана за инвестиции, консултантският център InvestEU ще обедини 13 различни консултантски услуги, съществуващи понастоящем, в „обслужване на едно гише“ за помощ за разработване на проекти. Той ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на проекти, включително за изграждане на капацитет.

 

3. Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестиционни проекти в Плана за инвестиции дава видимост на инвестиционните проекти в целия ЕС и ще продължи да съществува в рамките на програма InvestEU. Порталът обединява инвеститорите и организаторите на проекти, като им предоставя лесно достъпна и лесна за използване база данни, осигурявайки по-голяма видимост за проектите и позволявайки на инвеститорите да намират възможности за инвестиции в сектор или местоположение, които ги интересуват.

 

Структурните реформи продължават да бъдат от съществено значение

Финансирането на ЕС само по себе си не може да отговори на ниските равнища на инвестициите в Европа. Държавите членки следва да използват всички видове подкрепа, които са на разположение, за да премахнат националните пречки пред инвестициите и да подобрят своята бизнес среда, по-специално чрез изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър. На 31 май Комисията предложи да бъде създадена Програма за подкрепа на реформите, която ще подпомага приоритетни реформи във всички държави — членки на ЕС, и ще разполага с общ бюджет от 25 милиарда евро. Тази нова програма включва финансова подкрепа за реформи, както и техническа подкрепа и експертни знания.

 

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за общия дългосрочен бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е от важно значение, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места. Закъснения в този процес биха означавали, че ще продължим да бъдем свидетели на ниски равнища на публични и частни инвестиции в ЕС, което ще има осезаеми последици за работните места и растежа в държавите членки.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет и ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, които са в общ интерес.

 

Контекст

Условията за инвестиране в Европа са се подобрили от времето, когато беше иницииран планът „Юнкер“, в резултат на изпълнените от държавите членки структурни реформи, по-благоприятната икономическа обстановка и предприетите намеси, като например ЕФСИ. Въпреки това в Европа все още има значителен недостиг на инвестиции:

 • инвестициите в по-високорискови дейности, като например в областта на научните изследвания и иновациите, са все още недостатъчни, което може да бъде в ущърб на индустриалната и икономическата конкурентоспособност на Съюза и качеството на живот на неговите граждани;
 • През 2016 г. инвестициите в инфраструктура в ЕС възлизаха на 1,8 % от БВП на ЕС, което представлява спад от 2,2 % през 2009 г.;
 • Освен това с оглед на технологичните промени и конкурентоспособността в световен мащаб трябва да предприемем действия за задоволяване на структурните нужди от инвестициина ЕС, включително в областта на иновациите, уменията, инфраструктурата, малките и средни предприятия, както и на необходимостта да се отговори на основните предизвикателства за обществото като застаряването на населението и устойчивостта.

Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г. и имаше за цел да се обърне низходящата тенденция на ниски равнища на инвестициите и Европа да се насочи по пътя на икономическото възстановяване. Очаква се, считано от от май 2018 г., операциите, одобрени в рамките на плана „Юнкер“ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, да привлекат 287 милиарда евро инвестиции. Около 635 000 малки и средни предприятия се очаква да се възползват от подобрен достъп до финансиране.

На 12 декември 2017 г. Европейският парламент и държавите членки постигнаха съгласие по Регламента за подобряване на ЕФСИ и разширяване на целта за инвестиции на 500 милиарда евро до края на 2020 г. Регламентът за ЕФСИ 2.0 влезе в сила на 30 декември 2017 г.

В Документа за размисъл на Комисията относно бъдещето на финансите на ЕС от 28 юни 2017 г. се подчертава необходимостта „да се постига повече с по-малко средства“ и да се усили ефектът на бюджета на ЕС в период на бюджетни ограничения.

В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се заключава, че гаранцията от ЕС е ефикасен начин за увеличаване на обема на по-рисковите дейности на ЕИБ и че тя използва по-малко бюджетни средства в сравнение с финансовите инструменти. В оценката се изтъква също така необходимостта да продължи подобряването на достъпа до финансиране за иновации, както и да се засилят полезните взаимодействия с други програми за финансиране на ЕС.

 

Програма InvestEU: въпроси и отговори

 

 

Какво представлява InvestEU?

С програма InvestEU ще се обединят различните финансови инструменти на ЕС, които в момента се използват за подкрепа на инвестициите в Съюза. По този начин финансирането от ЕС за инвестиционни проекти в Европа ще се опрости и ще стане по-ефективно и по-гъвкаво.

Програма InvestEU включва фонда InvestEU, консултантския център InvestEU и портала InvestEU. С нея ще се даде допълнителен тласък на създаването на работни места и ще се подкрепят инвестициите и иновациите в ЕС.

Програма InvestEU ще се изпълнява между 2021 г. и 2027 г. Тя се основава на успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на плана „Юнкер“, като чрез нея ще се предоставят гаранции от бюджета на ЕС в подкрепа на инвестициите и достъпа до финансиране в ЕС. Програмата има за цел да се мобилизират допълнителни инвестиции в размер на 650 милиарда евро.

С фонда InvestEU ще се подкрепят четири области на политиката: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; социални инвестиции и умения. Той също така ще бъде гъвкав – чрез него ще може да се реагира бързо на промени в пазара и политическите приоритети.

Консултантският център InvestEU ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на проекти, включително за изграждане на капацитет.

Порталът InvestEU ще свързва инвеститорите с организаторите на проекти чрез леснодостъпна и удобна за ползване база данни.

 

Защо се нуждаем от програма InvestEU?

След като бе дадено начало на Плана за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, инвестиционните условия в Европа се подобриха благодарение на проведените от държавите членки структурни реформи, по-благоприятната икономическа ситуация и различните интервенции, като например ЕФСИ. Въпреки това все още има значителен недостиг на инвестиции. С InvestEU ще продължи мобилизирането на публични и частни инвестиции в ЕС, като се преодоляват неефективността на пазара и недостигът на инвестиции, които възпрепятстват растежа, и като се помага за постигане на различни цели на политиката на ЕС, например в областта на устойчивостта, високите научни постижения и социалното приобщаване.

 

Как ще функционира фондът InvestEU?

С фонда InvestEU ще се мобилизират публични и частни инвестиции посредством гаранция от бюджета на ЕС в размер на 38 милиарда евро, чрез която ще се подкрепят инвестиционните проекти на финансовите партньори, като групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и ще се увеличи техният капацитет за поемане на риск. Очаква се приносът на финансовите партньори да е поне 9,5 милиарда евро под формата на капацитет за поемане на риск. Процентът на обезпечаване на гаранцията ще е 40 %, което означава, че 15,2 милиарда евро от бюджета на ЕС се заделят за евентуални искания за изпълнение по гаранцията.

Средствата от фонда InvestEU ще се инвестират чрез финансови партньори. Основният партньор ще е групата на ЕИБ, която успешно прилага и управлява ЕФСИ от стартирането му през 2015 г. Освен групата на ЕИБ пряк достъп до гаранцията на ЕС ще имат международни финансови институции, които извършват дейност в Европа – например Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Световната банка и Банката за развитие към Съвета на Европа – и национални насърчителни банки, които работят съвместно в групи, за да могат да покрият поне три държави от Съюза.

Фондът InvestEU ще има и раздел на държавите членки за всяка област на политиката. Това означава, че държавите могат да увеличат размера на обезпечаването на гаранцията на ЕС, като добавят доброволно към тези раздели до 5% от своите средствата по фондовете на политиката на сближаване. По този начин държавите от ЕС ще могат да се възползват от гаранцията и нейния висок кредитен рейтинг, за да стимулират в по-голяма степен националните и регионалните инвестиции.

 

Какви са предимствата в сравнение със сегашното положение, особено за крайните бенефициери?

Създаването на една съгласувана програма води до икономии от мащаба. Обединяването на множество инструменти в рамките на една структура дава възможност за постигане на по-голяма диверсификация на риска, за по-интегрирано управление и за включване на междусекторните политики в нея. Използването на бюджетни гаранции, а не само на финансови инструменти или безвъзмездни средства, може да помогне за увеличаване на ефекта от публичните средства. По този начин можем да направим повече с по-малко.

При настоящия набор от програми крайните бенефициери и финансовите посредници често не са сигурни кой инструмент е най-подходящ за тях. Те също така трябва да се справят с различни изисквания за допустимост, мониторинг и докладване по различните програми.

Програма InvestEU е единна програма със силна идентичност и единен набор от съгласувани изисквания, които ще важат за цялата верига на финансиране, в полза на крайните бенефициери и финансовите посредници. Благодарение на централизирания характер на програмата припокриванията ще се сведат до минимум и ще се създадат полезни взаимодействия както по отношение на финансирането, така и по отношение на предоставянето на консултантски услуги. Чрез консултантския център InvestEU 13 различни консултантски услуги ще се предлагат на едно място.

Също така, когато се съчетават безвъзмездни средства по програми като „Хоризонт Европа“, Програмата за единния пазар или Механизма за свързване на Европа със средства по InvestEU, правилата за InvestEU ще се прилагат за целия проект. Това представлява съществено опростяване в сравнение с настоящата ситуация.

Инвестиционният подход и диверсификацията на различни дългови и капиталови продукти в един голям портфейл носи допълнителни ползи – по-малка необходимост от обезпечаване в сравнение с наличието на редица отделни финансови инструменти, за всеки от които са необходими определени средства за обезпечаване.

 

Какво ще се финансира от фонда InvestEU?

Фондът InvestEU ще бъде пазарен и основан на търсенето инструмент. Той обаче също така ще бъде съсредоточен върху различни политики. Чрез привличането на частни инвеститори, той ще помогне за постигането на амбициозните цели на ЕС по отношение на устойчивостта, високите научни постижения и социалното приобщаване. Инвестициите ще се извършват в четири области на политиката, които са важни политически приоритети за Съюза и носят добавена стойност за ЕС: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия (МСП) и малки дружества със средна пазарна капитализация; социални инвестиции и умения. Бюджетната гаранция е разпределена между областите на политиката, както следва:

Устойчива инфраструктура: 11,5 милиарда евро

Научни изследвания, иновации и цифровизация: 11,25 милиарда евро

МСП: 11,25 милиарда евро

Социални инвестиции и умения: 4 милиарда евро

Тези суми могат да бъдат коригирани от Комисията с до 15% за всяка област на политиката в отговор на променящи се политически приоритети и пазарно търсене.

 

 

Кой ще избира проектите по InvestEU?

Гаранцията по InvestEU ще бъде знак за качество и ще се предоставя само след задълбочено разглеждане. Също като ЕФСИ фондът InvestEU ще се управлява от Комисията с помощта на финансови партньори по изпълнението. Ще бъде създаден консултативен съвет, в рамките на който Комисията ще може да се консултира с финансовите партньори и държавите от ЕС, когато подготвя нови финансови продукти, за да следи пазарните тенденции и да обменя информация.

Службите на Комисията ще отговарят за проверката на съответствието на предложените операции със законодателството и политиките на ЕС. Само проектите, които преминат тази проверка, ще бъдат допускани до по-нататъшно оценяване. След това проектен екип в Комисията ще извършва проверка на качеството на комплексната проверка и ще попълва резултатите по набор от показатели. За целта от всички партньори по изпълнението ще бъде поискано да командироват в Комисията банкови експерти и експерти по управление на риска. За да се предотвратят конфликти на интереси, тези експерти няма да работят по проекти, представени от тяхната институция.

И накрая, независим инвестиционен комитет, съставен от външни експерти, които са подбрани в рамките на открита процедура и получават заплащане от ЕС, ще одобрява използването на гаранцията на ЕС за операциите по финансиране и инвестиране, предложени от партньорите по изпълнението. Той ще взема решения въз основа на комплексните проверки, извършени от партньорите по изпълнението, и на резултатите по набора от показатели, попълнени от проектния екип. За всяка област на политиката ще има инвестиционен комитет, като някои експерти ще участват във всички комитети, за да се осигури последователност.

 

Какви ще са критериите за допустимост по InvestEU?

Критериите за допустимост са определени във Финансовия регламент. Проектите по InvestEU трябва:

 • да са насочени към преодоляване на неефективност на пазара или недостиг на инвестиции и да са икономически рентабилни
 • да се нуждаят от подкрепа от ЕС, за да започне изпълнението им
 • да постигат мултиплициращ ефект и, когато е възможно, да привличат частни инвестиции
 • да допринасят за постигането на целите на политиката на ЕС.

 

Защо ЕФСИ престава да съществува? Защо просто не се създаде ЕФСИ 3.0?

ЕФСИ започна да функционира през юли 2015 г., за да се даде тласък на инвестициите и да се стимулират икономическият растеж и заетостта в ЕС в момент, в който Европа все още се възстановяваше от финансовата и икономическата криза. За да се постигне максимален ефект, първоначално бе предвидено той да е с кратък инвестиционен период – до юли 2018 г. Поради успеха на ЕФСИ размерът му бе увеличен и срокът му бе удължен през декември 2017 г. Сега неговият инвестиционен период е до края на 2020 г., когато приключва настоящата многогодишна финансова рамка (МФР). След 2020 г. не могат да бъдат извършвани нови инвестиции по ЕФСИ, но както при повечето финансови инструменти на ЕС – изпълнението на поетите ангажименти продължава дълго след това.

Програма InvestEU се основава на успеха на ЕФСИ и с нея ще продължи да се подпомага създаването на работни места в целия ЕС по същия модел.

 

За InvestEU вземат ли се средства от бюджета на други програми за финансиране? Какво ще се случи с програми като COSME и InnovFin?

В рамките на фонда InvestEU множество инструменти за финансиране ще бъдат събрани на едно място под едно име. Той не само ще включва целите на съществуващите инструменти, като COSME и InnovFin, но и ще може в още по-голяма степен да стимулира инвестициите благодарение на своя по-голям мащаб и ефективност. Четирите области на политиката по фонда InvestEU са от стратегическо значение за ЕС, като 11,25 милиарда евро от гаранцията са предвидени за малките предприятия, а други 11,25 милиарда евро – за научни изследвания, иновации и цифровизация. Точната вътрешна структура на бъдещите инструменти ще бъде посочена в инвестиционните насоки, които Комисията ще приеме под формат на делегиран акт, след като бъде постигнато политическо споразумение за InvestEU.

 

Може ли финансирането по InvestEU да се съчетава с безвъзмездни средства от ЕС?

Да. Смесеното финансиране може да е необходимо в някои случаи, за да се подкрепят инвестициите с цел преодоляване на конкретна неефективност на пазара или недостиг на инвестиции. Средствата от фонд InvestEU могат да се съчетават с безвъзмездни средства или средства по финансови инструменти, или и двете, финансирани от централно управлявания бюджет на Съюза или от Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Подобно смесено финансиране може да е от полза за организаторите на проекти в сектори като транспорт, научни изследвания или цифрови технологии. Когато за даден проект се използват безвъзмездни средства от ЕС и средства по InvestEU, правилата за InvestEU ще се прилагат за целия проект. Това означава единна нормативна уредба и значително опростяване.

 

Какъв ще е рисковият профил на инвестициите? Към какъв вид инвестиции е насочен фондът InvestEU в сравнение със сегашните финансови инструменти?

С фонда InvestEU ще се финансират икономически жизнеспособни проекти в области, в които има неефективност на пазара или недостиг на инвестиции. Целта е да се привлече търговско финансиране за широк кръг от операции и бенефициери и да се подпомагат само проекти, за които или изобщо не може да бъде получено финансиране, или то не може да бъде получено при необходимите условия без подкрепа от фонда. Ще се финансират и по-рискови проекти в определени области.

Освен това при InvestEU се поставя по-голям акцент върху социалните инвестиции и уменията. Средствата за бюджетни гаранции и финансови инструменти в социалния сектор съгласно настоящата МФР възлизат на 2,2 милиарда евро, докато в рамките на InvestEU са предвидени 4 милиарда евро за гаранцията на ЕС в тази област на политиката, което е почти двойно повече.

 

Какъв е очакваният мултиплициращ ефект от InvestEU? Как ще бъдат достигнати 650 милиарда евро?

Тъй като фондът InvestEU е насочен към по-рискови новаторски проекти и към МСП, както и поради по-големия му акцент върху целите на политиките на ЕС, очакваме малко по-слаб мултиплициращ ефект, отколкото при ЕФСИ – 13,7 вместо 15.

Бюджетът на InvestEU в размер на 15,2 милиарда евро позволява на Комисията да предостави гаранция от 38 милиарда евро, с 40% обезпечаване. Също така от всеки финансов партньор се очаква да допринася с ресурси за всеки проект, с което според оценките ще се добавят общо 9,5 милиарда евро, така че общият размер на гаранцията ще е около 47,5 милиарда евро. Освен това финансовите партньори могат да предоставя заеми в по-големи размери от размера на гаранцията. И накрая, всеки проект, подкрепен със средства от InvestEU, ще привлича други частни и публични инвеститори, както видяхме при плана „Юнкер“, и очакваме общата сума на мобилизираните инвестиции да достигне 650 милиарда евро.

 

Защо фондът InvestEU е отворен за участие и на други финансови партньори? Защо не се работи само с групата на ЕИБ, както при ЕФСИ?

Като се имат предвид ролята на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) като публичната банка на ЕС, нейният капацитет да действа във всички държави от Съюза и нейният опит с управлението на ЕФСИ, тя ще остане основният финансов партньор по InvestEU. Освен това национални и регионални насърчителни банки в държавите от ЕС и други институции, които могат да предложат специфични експертни познания и опит, могат да станат финансови партньори при определени условия.

Предоставянето на възможност на други институции да се възползват от гаранцията на ЕС се дължи на факта, че в Съюза има и други опитни потенциални финансови партньори, които разполагат със специфичен финансов или секторен експертен опит, познават по-добре местния пазар или имат по-голям капацитет да споделят риска с ЕС в някои области. С този подход ще се увеличат и диверсифицират проектите и ще се разшири потенциалният кръг на крайните бенефициери.

Комисията иска бенефициерите на InvestEU да получат възможно най-лесен достъп и най-добра подкрепа. Поради това фондът InvestEU ще бъде отворен за участие на други институции – многостранни институции или групи от национални институции, които заедно покриват поне три държави от ЕС.

 

Как дадено предприятие може да кандидатства за финансиране по InvestEU?

Организаторите на проекти трябва да кандидатстват директно в ЕИБ, в националните или регионалните насърчителни банки в своята държава или в националните офиси на останалите финансови партньори, като ЕБВР, Световната банка или Банката за развитие към Съвета на Европа. На този етап финансовите партньори изпращат до Комисията предложение за прилагане на гаранцията на ЕС. МСП трябва да продължат да кандидатстват в местните търговски или публични банки, чиито финансови продукти са покрити от гаранцията на ЕС, в своята държава или регион. Местният посредник ще ги информира, ако дадена програма за финансиране е обхваната от фонда InvestEU.

 

Как с програма InvestEU ще се гарантира географски баланс?

Програма InvestEU е замислена така, че да е от полза за всички държави от ЕС, независимо от техния размер и развитието на финансовия им пазар. В сравнение с ЕФСИ достъпът чрез други финансови партньори ще даде възможност с фонда да се отговори по-добре на местните нужди и да се допълват другите източници на финансиране от ЕС при споделено управление. Техническата помощ от консултантския център InvestEU ще е съобразена с характерните особености на пазарите на държавите, обхванати от политиката на сближаване, и ще допринася за изготвянето на проекти.

Предоставянето на достъп на национални и регионални насърчителни банки до гаранцията има за цел да се разбере по-добре къде има нужди от финансиране и как най-добре да бъдат посрещнати те. В предложението за InvestEU се посочва, че всеки финансов продукт, подкрепен с гаранцията на ЕС, трябва да покрива поне три държави. За целта националните и регионалните насърчителни банки ще трябва да си сътрудничат, за да разработват съвместни продукти, което ще доведе до международен обмен на добри практики и опит.

И накрая, консултантският център InvestEU ще предоставя цялостна помощ за разработване на проекти. Той ще помага за изграждане на организационен капацитет и ще улеснява дейностите по поддържане на пазара и сътрудничеството между секторните участници. Целта е да се създадат условия за разширяване на потенциалния брой на допустимите получатели в зараждащите се пазарни сегменти, по-специално когато поради малкия размер на отделните проекти разходите по сделките на ниво проекти се увеличават значително.

 

Какво е положението по отношение на контрола върху държавните помощи?

Правилата за държавната помощ са от съществено значение, за да се гарантира ефективна конкуренция, така че потребителите и предприятията да заплащат справедливи цени и да имат по-широк избор в рамките на единния пазар. Същевременно във връзка с целите на InvestEU за справяне с пазарни дефекти и мобилизиране на частни инвестиции, трябва да е лесно средствата от държавите членки – които могат да включват държавна помощ и да подлежат на съответните правила, да се съчетават със средствата от фондовете на ЕС, които Комисията управлява централно и които не представляват държавна помощ.

С цел допълнително рационализиране на процеса на одобрение на държавна помощ при подобно съвместно финансиране днес Комисията предложи да се измени един от регламентите на Съвета за контрол на държавните помощи в ЕС. Сега промените трябва да бъдат одобрени от Съвета. Ако бъде прието, предложеното разширяване на обхвата на този регламент ще даде възможност, когато средства на държави от ЕС минават през фонда InvestEU или държавите получават подкрепа по линия на фонда, Комисията да освобождава държавите от задължението да я уведомяват за подобни интервенции преди прилагането им. Финансирането от страна на държавите ще се обявява за съвместимо с правилата на ЕС за държавните помощи, при условие че са изпълнени определени ясни условия. По този начин с предложението си Комисията помага чрез правилата за държавната помощ да се улесни използването на фонда InvestEU. Това е в духа на Комисията на Юнкер, благодарение на която вече 97% от държавните помощи, могат да се прилагат без участие от страна на Комисията.

 

Кой ще отговаря за направените инвестиции?

Финансовите партньори на InvestEU ще отговарят за операциите по финансиране и инвестиране по линия на фонда InvestEU, тъй като техните управителни органи вземат окончателното решение за финансирането.

Инвестиционният комитет, съставен от независими външни експерти, ще одобрява използването на гаранцията на ЕС по фонда InvestEU в подкрепа на тези операции преди окончателното решение на финансовия партньор.

 

Каква ще е ролята на Европейския парламент и Съвета?

Европейският парламент и Съветът ще вземат решения относно програма InvestEU в качеството си на законодателни и бюджетни органи.

Те ще следят за изпълнението на дейностите по фонда InvestEU чрез годишните доклади до тях и чрез процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Комисията също така предлага да се извърши междинна и ретроспективна оценка на изпълнението на програма InvestEU. Заключенията от оценките ще бъдат съобщавани на Европейския парламент и на Съвета, така че те да могат своевременно да ги използват в процеса на вземане на решения.

 

Как и кога ще се извършва оценка на InvestEU?

Освен годишните доклади, до септември 2025 г. ще се изготви междинна оценка, а накрая и окончателна оценка на използването на гаранцията на ЕС.

 

Източник: europa.eu