Четвърта годишна конференция за финансовите инструменти за земеделие се проведе в София

06 06 2018

Четвърта годишна конференция за финансовите инструменти за земеделие се проведе в София

 

 

Европейска конференция, посветена на инструментите, подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през периода 2014-2020 г. се проведе по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

 

 

Четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС, подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през периода 2014-2020 г. се проведе на 5 и 6 юни 2018 г. в София.

Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган откри конференцията, организирана от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия с подкрепата от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Конференцията на fi-compass в София се проведе по време на Българското председателство на Съвета на ЕС след неформалния съвет на Европейските министри на земеделието.

 

 

„Намаляването на бюджета на ЕС за земеделие през следващия период би могло да се балансира с разкриване на нови финансови инструменти“, заяви пред участниците в конференцията Фил Хоган. „Темите, свързани с бюджета, не трябва да подронват досегашните успехи на ОСП. Трябва да се поддържа устойчивостта на ОСП в селските райони“, каза Пека Песонен, генерален секретар на най-голямата фермерска организация в Европа Copa-Cogeca. Организацията по думите му не може да приеме „някои намаления на бюджета“.

 

 

„В земеделския сектор е необходима смяна на поколенията и привличане на млади хора, които да поведат сектора към динамично развитие, чрез внедряване на нови информационни технологии и иновации. Неформалното заседание на Съвета по земеделие и рибарство бе посветено на тази тема, която считам за изключително важна за всички земеделски производители в ЕС, за бъдещето на европейския селскостопански сектор и обществото като цяло.“ Това каза министър Румен Порожанов по време на конференцията, посветена на финансовите инструменти.

 

 

Порожанов каза още, че един от важните приоритети на ОСП е развитието на иновациите, насочени към селскостопанска производителност и устойчивост. Иновациите са свързани с прилагането на научни изследвания, нови организационни подходи и нови технологии. Резултатът от тях не може да бъде предварително определен на етапа на предоставяне на финансова подкрепа, а може да бъде измерен най-рано след внедряване в практиката на иновативния проект. Това ги прави високо рискови и трудни за финансиране начинания, ако се разчита само на традиционните финансови продукти, които банковата система предоставя. Значението на финансовите инструменти ще продължава да нараства в новата ОСП. Чрез стандартните /грантови/ мерки и схеми по ПРСР могат да бъдат обхванати само малка част от земеделските стопанства в страната, посочи още Порожанов.

 

 

"Земеделието е сектор, който обработва над половината от територията на Европа и създава над 44 млн. работни места", каза вицепрезидентът на ЕИБ Андрю Макдауъл. Той увери, че структурните фондове създават редица инструменти за финансиране и те трябва да са добре конструирани и управлявани, за което сме се събрали и днес, посочи още той. През следващия програмен период намеренията ни са да увеличим финансите за политиката за развитие на селските райони, посочи вицепрезидентът на ЕИБ. Готовност за сътрудничество заяви и изпълнителният директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Жилбер.

 

 

В рамките на конференцията участниците получиха информация относно:

• новото предложение на Европейската комисия за подпомагане на земеделието и развитието на селските райони в рамките на Общата Селскостопанска Политика и чрез финансови инструменти през периода 2021-2027г.;

• възможностите, които финансовите инструменти, съфинансирани от ЕЗФРСР, предоставят на държавите-членки и регионите на ЕС след влизането в сила на „Омнибус“ регламента и Европейския фонд за стратегически инвестиции 2.0;

• опита на държавите-членки и регионите на ЕС, които прилагат финансови инструменти за земеделие и развитие на селските райони към момента, по линия на ЕЗФРСР;

• въздействието и резултатите от използването на финансови инструменти, подкрепените от ЕЗФРСР за развитието селскостопанска и хранително-вкусова икономика в държавите-членки на ЕС.

Участниците чуха конкретни примери за разработването и прилагането на финансовите инструменти за земеделие и развитието на селските райони, подкрепени от ЕЗФРСР, както и опита на банковия сектор, както и от Групата на Европейската инвестиционна банка при реализирането на финансови инструменти в областта.

Конференцията е от стратегическа важност и е продължение на предишните годишни конференции на fi-compass, посветени на финансовите инструменти в рамките на ЕЗФРСР, проведени в Дъблин (2015 г.), Брюксел (2016 г.) и Париж (2017 г.), както и серията от шест макрорегионални конференции, проведени във Виена (2015 г.), Рига (2015 г.), Мадрид (2016 г.), Рим (2016 г.), Варшава (2016 г.) и Талин (2017 г.).

 

 

Конференцията събра на едно място високопоставени представители на национално и регионално политическо ниво от всички държави-членки на ЕС, ангажирани в областта на земеделието и развитието на селските райони; представители на управляващите органи на ПРСР и разплащателните агенции по ЕЗФРСР, от всички държави-членки на ЕС; финансови посредници, вкл. финансови институции, фонд мениджъри, гарантиращи институции, техни сдружения и други заинтересовани лица, пряко ангажирани в управлението на финансови инструменти по линия на ЕЗФРСР; представители на фермерски съюзи; представители на организации, предоставящи съвети и услуги в сектор земеделие и в хранително-вкусовата промишленост, както и асоциации, ангажирани в тези сектори и горското стопанство, както и други заинтересовани лица, подкрепящи прилагането на финансовите инструменти, като управляващи органи на програми финансирани по други Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и органи, които управляват или изпълняват финансови инструменти по други ЕСИФ фондове, крайни получатели, консултантски организации и изследователи.

 

Председателят на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова участва в конференцията на fi-compass.

 

Повече информация относно финансовите инструменти: www.fi-compass.eu