Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 във формат Съвет по земеделие и рибарство

11.01.2018
Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 във формат Съвет по земеделие и рибарство
 
Днес официално се открива Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
 
 
 
 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. ще се стреми в позитивен и конструктивен дух към постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност и реализирайки „отворено към гражданите“ Председателство. Европа и европейските граждани се нуждаят от повече стабилност, сигурност и солидарност. Във връзка с това посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия Българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за утвърждаването на силна цифрова единна Европа. Девизът на Българското председателство е „Съединението прави силата“
 
Приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (01.01 - 30.06.2018 г.) са:
 
Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване
Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани
Сигурност и стабилност в силна и единна Европа
Цифрова икономика и умения на бъдещето
 
 
 
 
Българското председателство ще работи за увеличаване на благосъстоянието на всички граждани на Европейския съюз чрез насърчаване на сближаването, което създава условия за единство и солидарност. 
 
Българското председателство ще положи усилия за търсене на най-подходящите решения не само за бъдещето на кохезионната политика, но и за цялостното сближаване в европейското общество. 
 
Постигането на конкретни резултати и осигуряването на европейска добавена стойност са от ключово значение за европейския проект и реализацията му чрез бюджета на ЕС. Едновременно с това те са и характерни черти на политиката на сближаване, водеща до осезаеми резултати за всички региони на ЕС, поради което бъдещето на тази политика е важен приоритет за Българското председателство.
 
Сред основните приоритети на Българското председателство е продължаването на дебата за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) след 2020 г. с цел подпомагане на по-бързия и ефективен преговорен процес. Ще се работи за продължаване на целенасочената помощ на ЕС за създаване на устойчиви работни места, икономически растеж и социално сближаване чрез запазване на ролята на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС. Ще бъдат подкрепени и усилията за спазване на принципите за добро финансово управление и бюджетна дисциплина, както и постигане на конкретни резултати. 
 
Многогодишна финансова рамка след 2020 г. 
 
Отдавайки голямо значение на въпроса за стабилните финанси на ЕС, Българското председателство ще стартира инициативи за продължаване на дебата за следващата Многогодишна финансова рамка. 
 
Ще се постави темата за бъдещото използване на финансовите инструменти във фокуса на дебата за растежа и конкурентоспособността на европейската икономика. Ще се работи за успешното прилагане на бъдещите финансови инструменти и за създаването на рамка, базирана на научените уроци и насочена към по-ефективно и гъвкаво управление. 
 
Инвестициите в икономически растеж и работни места ще продължат да бъдат актуален приоритет. С цел да се гарантира изпълнението им и при отчитане на тенденциите за бюджетни ограничения и възникващи нови предизвикателства от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички програми и инструменти. Европейският съюз има нужда от силни и адекватно финансирани общностни политики, чиито инструменти се допълват, а не се конкурират. 
 
Кохезионната политика след 2020 г. 
 
Българското председателство ще положи усилия за открит дебат за бъдещето на Кохезионната политика и нейната роля за реализацията на приоритетите на ЕС след 2020 г., като ще работи за запазване на ключовата й роля в бюджета на ЕС след 2020 г. като основна политика за дългосрочни инвестиции в растеж, заетост и балансирано териториално развитие на Съюза. 
 
Отчитайки широко идентифицираната от държавите членки необходимост от опростяване на законодателството, правилата и процедурите, България ще работи за оптимизиране на модела на споделено управление и ефективно прилагане на принципа на пропорционалност, с фокус върху резултатите. 
 
Българското председателство ще работи за хармонизиране на правилата на фондовете и инструментите на Европейския съюз и за намирането на правилен баланс между безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти, както и между традиционните приоритети и новите предизвикателства. 
 
 
 
Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - опростяване и модернизиране 
 
В съвременните условия на глобализация и увеличаващо се световно население нараства ролята на земеделското производство и развитието на селските райони като важни икономически, социални и политически фактори. От ключово значение е бъдещите параметри на ОСП след 2020 г. да бъдат определени по начин, който да допринесе за подобряване на устойчивостта на земеделските стопанства и за гарантиране на стабилно ниво на доходите на земеделските стопани.
 
В рамките на дискусията за бъдещата ОСП Българското председателство възнамерява да постави акцент върху запазване на ролята на ОСП и на доказалите своята ефективност инструменти от настоящата структура на ОСП.
 
Въпреки Брекзит и последващия негативен ефект върху бюджета на ЕС ОСП следва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана общностна политика предвид нарастващите предизвикателства в световен мащаб, свързани с неустойчивостта на земеделските пазари, изменението на климата, демографските промени, продоволствената сигурност и ограничените природни ресурси.
 
Икономически и паричен съюз 
 
Българското председателство ще работи за създаването на оптимални условия за висок и устойчив икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Ще се насърчават дискусиите, представени в стратегическите документи на ЕС, в това число в Доклада на петимата председатели, Бялата книга на Комисията и други, като стремежът ще е към задълбочаване на ИПС, който включва намаляване на рисковете в банковия сектор като част от мерките за завършване на Банковия съюз, както и изграждане на Съюза на капиталовите пазари. 
 
По време на Българското председателство усилията ще бъдат насочени към постигане на приемлив баланс и компромис по мерките за намаляване на рисковете в банковия сектор и ще бъде продължена работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз. Председателството ще продължи работата по мерките за изграждането на Съюза на капиталовите пазари с оглед постигане на баланс между банковото и небанковото финансиране, укрепване на европейската финансова система, както и за създаването на повече възможности за финансиране на малки и средни предприятия. 
 
Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда 
 
Българското председателство ще работи за запазване на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на живот на населението посредством устойчив растеж и „зелена икономика“ с акцент върху прехода към кръгова икономика и екологичните иновационни инициативи, насочени към ефективното използване на ресурсите и намаляването на вредното въздействие върху околната среда и здравето на хората, включително посредством нови технологии.
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕС ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО
 
Модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка са основните приоритети на Българското председателство в областта на земеделието, като база на дискусиите ще бъде Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Ще бъде обърнато внимание също на ветеринарната и фитосанитарната област и на рибарството и горското стопанство.
 
Земеделие
 
 • Модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка са основните приоритети на Българското председателство в областта на земеделието. Възнамеряваме да организираме фокусирани дебати в Съвета въз основа на Съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП. Обменът на мнения между министрите и Комисаря следва да допринесе за по-добро разбиране на основните притеснения и цели на държавите членки в момент, когато Комисията подготвя законодателните предложения. Целта на Българското председателство е да подпомогне и да насочи Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г. 
 
 • Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци. Внимание ще бъде отделено и на развитието на цените и на нивата на производство в сектора на захарта след премахването на квотния режим. В зависимост от развитието на пазара Председателството ще прикани Комисията редовно да представя актуална информация по тези въпроси на заседанията на Специалния комитет по селско стопанство и на Съвета. 
 
 • Изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. Очаква се законодателно предложение на Комисията през първото тримесечие на 2018 г. и Българското председателство ще работи за напредък по разглеждането му в рамките на Съвета. 
 
 • Въз основа на работата на Естонското председателство, Българското председателство ще се стреми да финализира първоначалната позиция на Съвета по предложението за регламент относно спиртните напитки с оглед успешно провеждане на тристранни срещи с ЕП. 
 
 • По отношение на сектора на горското стопанство се очаква Българското председателство да подготви участието на ЕС в 13-ата сесия на Форума на ООН по горите (UNFF) чрез приемането на заключения на Съвета. Председателството ще продължи да проучва начини за подновяване на преговорите по правнообвързващото споразумение за горите. Председателство ще следи за редовното информиране от ЕК на Съвета по земеделие и рибарство относно състоянието на международните двустранни и многостранни търговски преговори, а държавите членки ще имат възможност да изразят мнението си. 
 
 • Във ветеринарната област Българското председателство ще се съсредоточи върху устойчивото управление на здравето на животните. В този контекст ще бъде обърнато специално внимание на ролята на дивите животни за управление на болестите, като разгледаме въпроси като наблюдение, контрол, икономическо въздействие, ловни практики, регионално сътрудничество и стратегии, с цел постигане на цялостен и интегриран подход към подобряване на управлението на здравето на животните в ЕС. През март 2018 г. Председателството ще организира семинар в София на тема „Ролята на дивите животни в контекста на здравето на животните“. 
 
 • Темата за хуманното отношение към животните и по-специално хуманното отношение към животните по време на транспорт ще бъде друг приоритет на Българското председателство. Обсъждането на хармонизираното прилагане на действащото законодателство ще бъде важна част от българската програма. Конференция по темата ще се проведе преди срещата на главните ветеринарни служители в България през април 2018 г. 
 
 • Българското председателство също така ще продължи усилията, положени от предишните председателства, във връзка с предложенията за регламенти относно ветеринарномедицинските продукти и относно медикаментозните фуражи с цел постигане на възможно най-голям напредък по време на разискванията в Съвета и на междуинституционалните преговори. В областта на здравето на растенията Председателството ще продължи работата по темата за готовност за реакция в извънредни ситуации и изграждане на капацитет на националните компетентни органи в контекста на новото законодателство на ЕС за здраве на растенията и официалния контрол.
 
Рибарство
 
 • По отношение на политиката в областта на рибарството Българското председателство ще работи по многогодишните планове за управление, които се очаква да бъдат представени от Комисията през следващите месеци, а именно за западните води на ЕС и за западната част на Средиземно море, както и тези, които все още не са финализирани и все още се обсъждат в Съвета и Европейския парламент (евентуално тези за Северно море и Адриатическо море

 

 • Що се отнася до тристранните срещи с ЕП, усилията ще бъдат посветени предимно на предложението за технически мерки и на Регламента за транспониране на мерките за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан. 
 
 • В допълнение към горепосоченото очакваме да проведем първия обмен на мнения по предложението за изменение на Регламента на ЕС за контрол и своевременно приемане на измененията на Регламента на Съвета за общия допустим улов и квотите.

 

 • Външното измерение на общата политика в областта на рибарството остава важен приоритет в нашата програма, като значителна част от нея ще бъдат въпросите относно участието на ЕС в споразуменията за устойчиво партньорство и регионалните организации за управление на рибарството. 
 
 
 
ИЗТОЧНИК: ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2018 г.