Програмите за развитие на селските райони 2014-2020 на държавите членки са неадекватни

07.12.2014

Програмите за развитие на селските райони 2014-2020 на държавите членки са неадекватни

 

Плановете за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020  на най-малко 16 страни не "инвестират достатъчно и адекватно в екосистемите," и следователно "трудно ще предоставят ефективна защита на природните ресурси", според неправителствените организации BirdLife International и Европейското бюро по околна среда (EBB).

 

В писмо, изпратено на 27 ноември до заместник-директора на Главна Дирекция „Земеделие“ на Европейската Комисия (DG Agri) Михаил Думитру, неправителствените организации заявиха, че са "загрижени", тъй като ПРСР на много държави-членки косвено ще подкрепят интензивното земеделие за сметка на околната среда.

 

Двете организации казаха, че много държави-членки са разработили “общи и повърхностни, незадълбочени схеми с изключително ограничена полза за околната среда". Целеви схеми, като например тези за опазване на биологичното разнообразие или липсват, или са "сериозно недофинансирани".

 

"С доказателства, показващи, че  екологизирането на първи стълб на ОСП ще постигне по-малко от това, което е необходимо, става ясно, че единственият начин да се спре задълбочаването на кризата в околната среда е да се използват по-ефективно наличните мерки от ПРСР по отношение на екологичните цели", се казва в писмото.

 

Програмите за развитие на селските райони

 

Решенията на повечето страни-членки за прехвърляне на средства между двата стълба на ОСП през следващите години наскоро бяха обявени, като 10 от държавите членки са решили да прехвърлят средства от пакета си за директни плащания към програмите за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г. и 5 предпочитат обратното.

 

"Сигнал за тревога"

 

В писмото се посочва, че е "неприемливо и тревожно", че бюджетите, заделени за мерките за биоразнообразие, агроекология и климат са намалели в сравнение с периода 2007-2013 в "толкова много страни".

 

Неправителствените организации също са изразили загриженост, че ефективни предпазни мерки като например горски пътища, напояване и хидромелиорации "не са били заложени в програмите, за да се гарантира, че ценните екосистеми, включително и тези в Натура 2000, ще бъдат защитени от вредно въздействие".

 

В писмото се поставят "ключови въпроси", които се нуждаят от решаване в "най-проблематичните държави", като се посочва, че ако тези промени не са направят, политиката на ЕС за развитие на селските райони „ще се провали в изпълнение на своя приоритет за защита на природните ресурси" и затова изпълнителната власт на ЕС се призовава да предприеме действия.

 

Комисията е призована да "ускори действията си"

 

Европейският земеделски съюз КОПА-КОДЖЕКА наскоро призова Комисията да ускори одобрението на програмите за развитие на селските райони, или рискува забавянето им до май 2015 да провали планирането на бизнеса на земеделските производители, собственици на гори и кооперации.

 

Но неправителствените организации настояха това ускоряване да не става за сметка на опазването на околната среда.

 

"Ние сме напълно наясно с необходимостта от осигуряване на по-голяма яснота относно новите правила по ПРСР за земеделските производители, възможно най-скоро, за да се даде възможност на бизнеса да планира дейността си и да избегне разминаване между изпълнението на текущите и нови програмни периоди. Това обаче не трябва да се случва за сметка на качеството на ПРСР, "се казва в писмото.

 

Изпълнителната власт на ЕС наскоро създаде нова трибуна за ПРСР, наречена EU Rural Networks’ Assembly, която да покаже как програмите работят на практика и как може да се подобрят в бъдеще. 

 

Източник: Agra Europe