Белгия обявява избора си за изпълнение на новата ОСП

Белгия обявява избора си за изпълнение на новата ОСП

 

Двата региона на Белгия- Фландрия и Валония- обявиха много от техните решения за изпълнение на реформата на ОСП 2014 – 2020, като Валония не планира да прехвърля средства между двата стълба

 

Белгия е единствената държава-членка в ЕС с две отделни министерства на земеделието, един за Фландрия (фламандски говорещи) и друг за Валония (френско говорещи).

 

Всъщност има три региона, с Брюксел – столица, които са под юрисдикцията на Фламандското министерство на земеделието.

 

Валония не възнамерява да прехвърля средства от Стълб 1 към Стълб 2, и обратно, тъй като бюджетът по  Стълб 1 е заложен да намалее с около 10%,  от €569 милиона през 2013 година до € 505 милиона през 2019 година.

 

Разпределението на средства по Стълб 2 на Белгия ще се увеличи от € 77.8 милиона през 2013 година до  €79.3 през 2019 година, отбеляза министерството на Валония. Фландрия обаче, постепенно ще прехвърля средства от Стълб 1 към Стълб 2. През 2014 година няма да има прехвърляне на средства, но 5% ще бъдат прехвърлени през 2015 година, 7,5% през 2016 и 2017 година и 10 % от 2018 година нататък.

 

Държавите-членки разполагат със срок до август тази година, за да финализират своите решения за прехвърляне на средства между Стълб 1 и Стълб 2 за 2015 година и нататък, заедно с опцията за преразглеждане през август 2017 година.

 

Обвързана подкрепа

 

Валония междувременно ще поиска разрешение да прилага по-висок процент за подкрепа обвързана с производството от 2015 година – 21.3% от разпределените средства по Стълб 1, 18% ще са за крави с бозаещи телета.

 

Фландрия ще прилага по нисък процент – 10% за крави с бозаещи телета и 1% за тези отглеждащи телета за месо.

 

Споразумението за реформата на новата ОСП на страните да увеличат значително подпомагането обвързано с производството, с възможност за превишаване на лимитите, ако Европейската Комисията одобри.

 

Двете министерства също са избрали различни пътища, по отношение на така наречените „намаляващи“ и „преразпределителни“ плащания.

 

Съгласно споразумението на новата ОСП всички държави-членки трябва да приложат минимум 5% намаление на директните плащания над € 150 000 от 2015 година, освен ако не решат да прилагат преразпределителното плащане, където най-малко 5% от финансовия пакет на Стълб 1 е заделен за „схемата за първите хектари“ за всички стопанства.

 

Валония ще използва 20% от финансовия пакет на директни плащания за преразпределително плащане за първите 50 ха.

 

Това ще „поддържа и развива средните стопанства, като допринася за запазване на работните места в сектора на селското стопанство“, според министерството.

 

Фландрия междувременно ще прилага таван на плащанията вместо преразпределителното плащане.

Според споразумението на новата ОСП държавите-членки, които прилагат историческия подход при директните плащания, ще трябва да променят начина на подпомагане и да вървят към унифицирано плащане на хектар на национално или на регионално ниво. Тази „вътрешна конвергенция“ ще започне през 2015 година.

 

Разликата между плащането на земеделски производител на хектар и 90% от националното/регионално средно равнище през 2015, трябва да бъде намалена с най-малко с една трета до 2019 година, финансирани чрез намаляване на подпомагането над средното равнище.

 

Фландрия, също ще използва предпазна клауза за вътрешна конвергенция, при която загубата на субсидия на всеки земеделски стопанин между 2015 година и 2019 година ще бъде ограничена до 30%.

 

И двата региона ще разпределят максимума от 2% от финансовия пакет на Стълб 1 за допълнителни плащания на млади земеделски стопани. От 2015, нови фермери на възраст под 40 години ще получат добавка от 25% допълнително плащане към основното си плащане за срок от пет години или до навършването на 40 години.
По време на последните дискусии на новата ОСП „делегирани актове“ – които позволяват на Комисията да допълва или изменя „несъществени“ елементи от споразумението на реформата – Белгия изрази загриженост по отношение на разпоредбите за млади фермери.

 

Избора за екологизиране

 

Що се отнася до новите изисквания за екологизиране от 2015 година натам, Фландрия ще използва регионален подход за „екологично насочени площи“. Валония, междувременно, е в очакване на технически разяснения за изпълнение на екологичните изисквания, преди да вземе решение за конкретни мерки. Екологичните насочените площи ще трябва да бъдат установени на поне 5% от обработваемата площ на всеки земеделски производител до 2015 година, като до 2017 година да нарасне с до 7% (последното е в процес на преразглеждане). Стопанства с по-малко от 15 ха, с изключение на постоянно затревени площи, ще бъдат освободени от тези изисквания.

 

Фландрия, съобщи пред Agra Europe, че планира да включи земеделски производители, които не са получили директна подкрепа през 2013 година, но са произвели вино, декоративни растения или плодове и зеленчуци, като потенциални бенефициенти на нови права на плащане. Фландрия също заяви, че не планира да допълва негативния списък, който изключва тези, които не се считат за „активен фермер“ от 2015 съгласно Регламента.

 

 

Източник: Agra Europe