calendar-2016

От 1 януари 2016
Ще се прилага финансовата дисциплина по чл. 8, а именно редукция на плащането за тези земеделски стопани, които получават директни плащания над 2 000 евро;


До 1 август 2016

РБ следва да вземе решение за преразглеждане на процента на обвързана подкрепа по чл. 39 от Регламента