Европейският режим за плодовете и зеленчуците „има недостатъци“

Европейският режим за плодовете и зеленчуците „има недостатъци“

 

Сегашната система за подпомагане на ОСП в сектора на плодовете и зеленчуците трябва да бъде преразгледана, за да се гарантира, че подкрепата за организациите на производители (ОП) е по-добре фокусирана и по-ефективна, каза Европейската комисия.

 


В нов доклад за въздействието от реформата на системата от 2007 година Комисията твърди, че ЕС трябва да направи организациите на производители по-достъпни и полезни за земеделските производители, но не предлага законодателни промени в тази насока.

 

Организациите на производителите са били " крайъгълен камък " на режима на ЕС за плодовете и зеленчуците от 1996 г. насам,  целейки засилване позициите на производителите изправени пред все по-голямата концентрация на търсенето и интегриране с опазването на околната среда.

 

Организациите на производители могат да се възползват от подкрепа от ЕС чрез т.нар. „оперативни  фондове“ необходими за прилагането на оперативните им програми. Реформата от 2007 г. имаше за цел укрепване на организациите на производителите като междувременно премахна възстановяванията при износ и обвързаната подкрепа  за плодове, предназначени за преработка . През 2012 г. ЕС  прие от опростени правила за превенция на кризи, мерки за управление и входни цени за плодове и зеленчуци.

 

Новият доклад на Комисията, който първоначално е трябвало да бъде публикуван миналата година заедно със законодателните предложения, проучва ефектите от реформата от 2007г . В него се посочва, че" ключов въпрос " е  слабата организация или липсата на организация по създаването и развитието на организации на производители в някои държави членки.

 

"Това се нуждае от внимателен анализ с цел идентифициране, когато е необходимо , на допълнителни мерки за насърчаване не само по-нататъшно повишаване на степента на организираност на производителите в целия ЕС, но също така намаляване на дисбаланса между организациите на производители на плодове и зеленчуци в  ЕС. "

 

В доклада се отбелязва също, че повечето производители на  плодове и зеленчуци не принадлежат към организация на производителите и поради това не се възползват от специфичното подпомагане на ЕС.

 

Въпреки това  делът на общата стойност на произведените в ЕС плодове и зеленчуци,  реализирани през организациите на производители, като например кооперативите,  е  нараснал рязко в периода 2008-2010,достигайки 43,9% през 2010 година, се констатира още в доклада.

 

Делът на производителите на  плодовете и зеленчуците, които не принадлежат към ОП е най-висок  в някои южни страни членки на ЕС и някои страни , които са се присъединили към съюза през 2004 г или по-късно.

 

Производителите в тези страни , най-често най-малките производители, често не могат да се възползват от услугите, които ОП биха могли да им предоставят, те имат слаби позиции във веригата за доставки и са изложени на рисковете, свързани с глобализацията на пазарите и изменението на климата, отбелязва се в доклада.

 

Комисията заключи , че въвеждането на нови мерки, може да наложи преразпределяне на средствата, без да се  увеличава  общата  сума налична за подкрепа насектора, така че да се осигури неутралност на бюджета в рамките на пазарните мерки по Първи стълб на ОСП.

 

Предстои докладът да бъде разгледан от Европейския парламент и на Съвета преди Комисията  да обмисли някакви конкретни предложения за преразглеждане на подпомагането по ОСП за сектора на  плодовете и зеленчуците.

 

КОПА КОДЖЕКА приветства доклада като заяви че "трябва да бъдат направени промени в системата, които да я направят по-привлекателна за фермерите" .

 

"Това е в съответствие с нашите виждания. Скорошните продоволствени кризи показаха, че производители, които са членове на ОП се справиха  по-добре, отколкото тези, които работят сами.", каза генералният секретар на КОПА – КОДЖЕКА  Пека Песонен.

 

Източник: Agra Europe