Новата ОСП 2014 - 2020 в Испания и Ирландия

Стратегиите на Испания и Ирландия за прилагането на новата ОСП започват да придобиват завършен вид

 

Испания и Ирландия  разкриват подробности за това как те планират прилагането на новата ОСП 2014-2020

 

Сред плановете на Испания е 12% от финансовия пакет за директни плащания да бъдат заделени за обвързано подпомагане от 2015 година нататък, докато плановете на Ирландия предвиждат  €1.9 милиарда национално финансиране да се добавят към  € 2.2 милиарда финансиране от ЕС за мерките по програмата за развитие на селските райони през 7-годишния програмен период.

 

Мадрид също реши да не се възползва от опцията за прехвърляне на средства между двата стълба на ОСП (директни плащания и Програмата за развитие на селските райони) през 2014 година, но все още не е взето решение за такова прехвърляне на средства за периода 2015-2020 г.

 

В политически документ на Испания още се посочва, че страната ще отдели 12,08% от субсидиите по Стълб 1 за обвързано с производството подпомагане с опцията за преразглеждане на това решение до юли 2016 г.

 

Съгласно постигнатото споразумение за реформата на ОСП  държавите-членки, които понастоящем разходват по-малко от 5% от финансовия си пакет за директни плащания за обвързана подкрепа, ще имат възможност да увеличат този процент на 8% от 2015, докато тези които разходват по малко от 10%, ще могат да го увеличат до 13%.

 

Държавите-членки разполагат със срок до месец август тази година да финализират решенията си относно прехвърлянето на средства между двата стълба за периода 2015-2020 година като през август 2017 година страните членки ще могат да преразгледат своите решения по прилагането на ОСП.

 

Минимално Плащане

 

Испания реши да наложи минимална стойност на директното плащане в размер на € 100 през 2015 година, достигайки до € 200 през 2016 година и € 300 през 2017 година. По отношение на „регионализацията“ на директните плащания (т.нар. вътрешна конвергенция) Испания заяви, че ще определи между 22 и 24 региони, с цел да се избегне „прекомерна фрагментация“.  Този модел трябва да намери правилния баланс между справедливата система на директните плащания и това да минимизира ефекта от конвергенцията върху размера на субсидията за бенефициентите, посочват от земеделското министерство.

 

Както беше договорено в споразумението за реформа на ОСП минималното плащане на хектар в дадена страна или регион трябва да достигне до 2019 година 60% от средното плащане на хектар на национално или регионално ниво.

 

Испания реши да не прилага преразпределително плащане за първите хектари през 2015 година, но си остави възможност за въвеждане на тази опция за в бъдеще. Това означава, че Испания ще трябва да намалява размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин  за дадена календарна година най-малко с 5 % за онази част от сумата, която надвишава 150 000 EUR (или таван на плащанията, както у нас се разбира). Испания е взела решение да не се счита за „активен фермер“ този, на който повече от 80% от доходите на стопанството се формират от директни плащания.  Това решение няма да се прилага за земеделски стопани, които получават по-малко от € 1 250 на година от директни плащания – по тази начин земеделски стопани, които са на непълно работно време, няма да бъдат санкционирани.

 

Испанското земеделско министерство обяви и плановете си по отношение на мерките по програмите за развитие на селските райони за различните региони на Испания за 2014-2020.

 

Ирландия няма да прехвърля средства между двата стълба на ОСП   


С € 8.5 милиарда за директни плащания общата сума за финансиране на ОСП за Ирландия ще бъде € 12.5 милиарда,  което е „много значима, стратегическа, финансова инвестиция в земеделския сектор и хранителната индустрия“, според ирландския министър на земеделието Саймън Ковъни.

 

Потвърждавайки част от плана си за прилагане на реформата на ОСП, Ирландия няма да прехвърля средства между стълбовете през 2014 година, но ще трябва да вземе това решение за периода от 2014-2020 година, както всички други държави-членки. По отношение на подпомагането за развитие на селските райони Ирландия  предвижда увеличаване на подкрепата за необлагодетелстваните райони/райони с природни ограничения  с около € 195 милиона  на година – с опция за преразглеждане на това решение до 2018 година най-късно.

 

Министърът на земеделието на Ирландия Ковъни заяви, че детайлите по програмата за развитие на селските райони ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни в следващите седмици преди Програмата за развитие на селските райони да се финализира и изпрати на Европейската комисия за одобрение.

 

Все пак министър Ковъни изтъкна някои елементи на програмата, които ще се прилагат в следващия програмен период като например нова агроекологична схема, която ще осигури максимално плащане в размер на € 5 000  за най-много 50 000 земеделски производители.

 

По отношение на директните плащания министърът потвърди решението на Ирландия да приложи модела на „вътрешна конвергенция“  в периода от 2015 до 2019 година.

 

Министерството на земеделието на Ирландия, също обяви, че фермерите, които понастоящем получават плащане на стойност под 90% от стойността на националното средно плащане, то тяхното плащане ще се увеличи с  една трета от тази разлика в рамките на петте години.  До 2019 г. всички права на плащане трябва да имат стойност не по-ниска от 60% от стойността на средното национално/регионално плащане.

 

Министерството на земеделието обяви също, че земеделските стопанства в Ирландия няма да получават директни плащания над € 150 000 на година, т.е. Ирландия ще приложи 100% намаление над сумата от € 150 000 на година. Междувременно, считано от 2019 година никое стопанство няма да получава плащане по-голямо от € 700.

 

„Мисля, че съм намерил правилния баланс между справедлива система и устойчиво развитие на сектора“, заяви министърът на земеделието на Ирландия.

 

Дъблин също ще задели пълни 2 % от финансовия си пакет за директни плащания за млади земеделски стопани отделно от подпомагането за млади фермери по програмата за развитие на селски райони, по която ще се предоставя по-висок процент на субсидията за капиталови инвестиции в стопанствата на младите фермери.

 

„Изключително важно е ние да направим всичко възможно да насърчим младите хора да започнат кариера в селското стопанство, тъй като иновациите и новите идеи са необходими за интелигентен, зелен растеж“, каза Ковъни.

 

 

Дата: 06.02.14 г.

Източник: Agra Europe