Северна Ирландия взе решения си по възможностите на ОСП 2014-2020 г. за директни плащания

Северна Ирландия взе решения си по възможностите на ОСП 2014-2020 г. за директни плащания

Новите млади фермери в Северна Ирландия ще получават максимално възможните допълнителни плащания от 2015 година, докато индивидуалните плащания ще имат таван от 150 000 евро, анонсира земеделският министър Мишел О‘Нийл (на 15 Май).

 

Държавата избра да наложи таван от 150 000 Евро, който според О’Нийл ще се отрази на шепа бенефициенти, и няма да прилага преразпределителното плащане за пренасочване на субсидиите от големите към малките фермери.

 

Съгласно споразумението за реформа на ОСП 2014-2020 г. повечето промени в схемата за директни плащания ще влязат в сила от 2015 година, включително позеленяването, таваните, разширените правила за обвързана подкрепа и допълнителните плащания за новите млади фермери.

 

На държавите членки е дадена значителна гъвкавост да прилагат реформите в директните плащания и са в процес на вземане на техните решения и правенето на съответен избор. Министрите на земеделието ще обсъждат техните намерения следващия месец, а държавите членки трябва да информират ЕК за решенията си до 1 Август.

 

Северна Ирландия, която прилага ОСП индивидуално, като една от 4-те съставни страни в Обединеното Кралство, обяви някои от решенията си тази седмица в обобщен документ.

 

За нови фермери на възраст до 40 години, държавите членки трябва да добавят 25 % допълнително към техните директни плащания от 2015 година, използвайки до 2 % от пакета им за директни плащания. Това ще допълни стартовата подкрепа, инвестиционната помощ  и обученията по Стълб 2 на ОСП (Програмата за развитие на селските райони).

 

Северна Ирландия ще плати допълнително 25 % от средното регионално плащане на хектар,  тоест около 84 евро/хектар. “Това ще гарантира, че всички квалифицирани млади фермери ще получават еднакво ниво на плащане на хектар, което вярвам, че е най-справедливият начин за определяне на плащането“, сподели О‘Нийл.

 

Държавата ще използва максимума от 2 % от пакета за директни плащания, за да финансира това решение, докато плащанията ще бъдат ограничени до 90 хектара, колкото е разрешено съгласно Регламента за директни плащания. “Това са максималните допустими за подпомагане нива и ни дават увереност, че даваме на младите фермери максималната възможна помощ през техните важни, първи години като управители на стопанства.“

 

Критерий за допустимост по схемата за младите фермери ще бъде „Ниво II“ квалификация в земеделието или подобен предмет, включващ минимум бизнес управление на стопанството.

 

100 % таван

 

За най-големите по размер директни плащания, държавите членки трябва да приложат минимум 5 процентно намаление на базовите плащания над 150 000 евро, което може да достигне до 100%, освен ако държавата не реши да приложи така нареченото „преразпределително“ плащане.

 

Най-малко 5 % от националния таван за директни плащания трябва да бъде използван за плащане за първите хектари, ако се избере прилагането на преразпределителното плащане.

 

Страните членки трябва да приложат намалението, ако не приложат преразпределителното плащане, но могат да приложат и двете едновременно, ако пожелаят.

 

Северна Ирландия реши да приложи намалението, а не преразпределителното плащане, като избра опцията със 100 % намаление на субсидиите над 150 000 евро.Освен това няма да използва възможността да приспадне от директното плащане разходите за заплати, преди намалението.

 

Министърката на земеделието О‘Нийл сподели, че решението е по-рестриктивно, отколкото тя самата би искала, но това ще „помогне да се осигури едно справедливо и защитимо разпределение на подкрепата по Първи стълб на ОСП“

 

„Въпреки, че това ще засегне само шепа бенефициенти, вярвам че е важен принцип, плащанията за подкрепа на доходите по ОСП да бъдат ограничени по този начин, в противен директните плащания ще бъдат дискредитирани в очите на данъкоплатците и широката общественост“, каза тя, цитирана от Белфаст Телеграф.

 

Други взети решения

 

Относно зелените плащания, Северна Ирландия реши да следи за поддържането на постоянно затревените площи на регионално ниво, а не на ниво ферма.

 

Относно екологично насочените площи(ЕНП), държавата няма да използва възможността да позволи на фермерите да използват колективно 50 % от техните задължения за ЕНП, или възможността да изпълняват до 50 % от задълженията си за ЕНП на регионално ниво.

 

Избраните възможности, които ще се считат за ЕНП са: земя под угар, характеристики на ландшафта, агролесовъдни хектари, площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, където не се използват минерални торове и/или продукти за растителна защита, площи, която са станали допустими за директно плащане през 2008 г. и които са били залесени по линия на Програма за развитие на селските райони (в предходния и настоящия програмен период), както и площи с азотфиксиращи култури.

 

Няма да бъдат допустими: тераси, буферни ивици, ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане, по краищата на гори, и площи с междинни култури или зелена покривка.

 

Северна Ирландия избра да не използва схемата за дребните земеделски стопани. По схемата държавите членки могат да определят годишно плащане за допустими дребни земеделски стопани, които изберат да участват по схемата, използвайки до 10 % от годишният национален пакет за директни плащания.

 

Колкото до новата дефиниция за „активен фермер“ и широкия списък на лицата, които ще се считат за недопустими за директни плащания, Северна Ирландия няма да се възползва от опцията да добави към списъка други неселскостопански дейности.

 

Междувременно беше решено, че от 2015 г.  кандидатите за директни плащания в Северна Ирландия трябва да имат минимум 3 хектара земя, за да получат субсидия.

 

Източник: Agra Europe