Великобритания взе още решения за новата ОСП

Великобритания взе още решения за новата ОСП

Правителството на Великобритания е взело решение за това как ще прилага ОСП след 2013 година, по-специално за допълнителните плащания за млади фермери и агроекологичните схеми.


Министърът на земеделието на Великобритания Джордж Юстис обяви нова екологична схема за управление земята за Великобритания като каза, че така ще се даде приоритет на биологичното разнообразие и качеството на водата.

 

По Стълб 2 в ОСП 2014 – 2020 Великобритания ще разполага с £ 3.1 милиарда (около € 3.8 милиарда), които ще са на разположение за агроекологични схеми  - най - високия дял от бюджета на ОСП заделян за агроекология досега.

 

Съществуващите досега агроекологични схеми „Environmental Stewardship“ и „England Woodland Grant“ ще бъдат обединени в една схема, която ще бъде отворена за земеделски и горски стопани, потвърдиха от Департамента по околна среда, храни и селски райони на Великобритания.

 

В началото на 2016 година тази нова екологична схема за управление на земята ще се съсредоточи върху фермите, които „биха спомогнали за осъществяването на екологични приоритети, конкретно свързани с техния местен район като се фокусира по–специално върху увеличаването на биоразнообразието, опазване на дивата природа и подобряване качеството на водите“.

 

Фермерите ще получат финансиране по схемата за поети ангажименти като например опазванията на местообитанията на редки птици, намаляване на почвената ерозия и опазване на реките от замърсяване, подчерта министерството.

 

Близо 52 000 британски земеделски производители и други управители на земи са се регистрирали за съществуващите две схеми, което обхваща повече от 6.4 милиона ха  - 70% от цялата обработваема земя във Великобритания.

 

През декември Великобритания обяви по – голямата част от взетите решения за прилагане на Общата селскостопанска политика - по-специално, че 12% от финансовия пакет за директни плащания ще бъде прехвърлен към развитие на селските райони.

 

Департаментът също реши, че новата схема за млади фермери – отпускане на допълнителни плащания за земеделски производители до 40 годишна възраст –  ще се прилага с изискване за максимален размер на земята в стопанството на младия фермер. Младите фермери във Великобритания ще могат да претендират за допълнителни плащания само за 90 ха от своята земя за първите пет години от създаването на стопанството. Съгласно споразумението за реформата на ОСП, считано от 2015 година, нови земеделски стопани под 40-годишна възраст ще получават допълнителни плащания за период от 5 години или докато навършат 40 години.

 


Извлечение от Регламент 1307/2013:


„2. За целите на настоящата глава „млади земеделски стопани“ означава физически лица:


а) които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ, посочено в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013; и


б) които са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението, посочено в буква а).


5. Плащането за млади земеделски стопани се отпуска на земеделски стопанин за срок от най-много пет години. Този срок се намалява с броя на годините, които са изминали от създаването на стопанството, посочено в параграф 2, буква а), и първото подаване на заявлението за плащане за млади земеделски стопани.“

 

 

Източник: Agra Europe