Защо бъдещето на френското селско стопанство обещава да бъде по-зелено

Защо бъдещето на френското селско стопанство обещава да бъде по-зелено

 

Следващият парламентарен етап за предложения закон във Франция за бъдещето на земеделието е планирано за 8 април

 

Миналата година министъра на земеделието Стефан Льо Фол разговаря с Agra Europe и подчерта необходимостта да се „помири икономиката и околната среда“. И така, как се справя Льо Фол с неговите стремежи при трудностите и бъркотията  на парламентарния процес?

 

Сенатор Пиер Камани, докладчик за част от новия пакет закони, заяви пред колегите си депутати, че моментът на предложенията е чувствителен, защото съвпада с новата фаза на ОСП и че „през последните 10 години се наблюдава 25% спад в броя на стопанствата и спад в пазарния дял на износа“.

 


Екологичните цели не трябва да бъдат несъвместими с икономическата конкурентоспособност, твърди той. Въпреки, че земеделските производители често мислят за екологичните мерки като ограничителни, наложени от управляващите, те могат да засилят позициите на фермерите.

 

В подкрепа на тази гледна точка, миналото лято Marion Guillou, бивш президент на Националния изследователски институт по селско стопанство (INRA), представи на министерството на земеделието доклад, в който се изброяват начините, по които агроекологията може да бъде използвана като конкурентно предимство. Guillou отбелязва обаче, че няма универсална формула.

 

Увеличаване на производството

През януари министерството обяви, че е подпомогнало 103 заявления от 469 подадени през миналата година.

 


Много от успешните заявления са подадени колективно от групи земеделски производители: проектите включват повторно интегриране на фуражни култури (например люцерна) и намаляване на зависимостта от външни източници за фураж за животните.

 

Както заяви през февруари сенатор Камани, „няма магическа формула, която да бъде приложена еднакво“. Всичко зависи от териториите и физичните аспекти на земята, като в сътрудничество със заинтересованите страни в местните икономики трябва да се разработи подходящ начин на работа. Тези начини на работа трябва да се съпътстват от обучения и подходящи съвети, за благото на участващите земеделски производители.

 

Член 3 на текущия проект на закон предвижда създаването на икономически и екологични групи на заинтересовани страни или ‘GIEEs’. Миналото лято беше обявен прием на проекти по Френския специален фонд за земеделие и селски райони (CASDAR) с бюджет € 2,700,000, която сума след това беше увеличена на € 6.7 милиона и така покри 103 успешни заявления. „Това е историческа повратна точка“, обяснява Камани. Това е въпрос на насърчаване (реални действия), без налагане на единен стандарт, изхождайки от особеностите на самите територии, за да се изгради устойчиво земеделие. GIEE отваря поле на възможности за местните общности и за всички онези, които искат да правят нововъведения.

 

„Промяната идва с мерки за опазване на обработваемата земя от по-нататъшни посегателства и подкрепа за разнообразието на производствените системи“. „Преди всичко, добавя Камани, ще се сложи край на изкуственото противопоставяне между природните пространства и селскостопанските или горски пространства“. 

 

Новото законодателство, както е представено на парламента, също налага допълнителни изисквания. Член 4 ще изисква декларация за продажба на азотни продукти в нитратно уязвимите зони и ще съдържа изисквания за екологични клаузи в договорите за наем на земите. С налагането на отчитането на азота от потребителите и производителите, ще бъде наложена степен на стандартизация на настоящите механизми за докладване. Наемните договори ще трябва да включат стимули (напр. по-нисък размер на наема) за прилагането на добри земеделски практики (система, запазена до момента за стопанствата, публична собственост), като по-широкото им приемане трябва също да бъде насърчавано, заяви Камани.

 

По-строг контрол над собствеността на земята и нейното използване може да се очаква и по силата на член 13, който засилва ролята на регионалните поземлени агенции  наречени “SAFER“ и който дава възможност да се упражни преимущественото право на закупуване на земеделска земя и обединяване на стопанства. 

 

Ако тази част от законодателството получи зелена светлина, тогава мрежата SAFER ще се възползва от по-голяма власт като публичен орган и като централизирано звено за координация, тъй като преди беше загубена връзката между регионалните органи.

 

SAFER ще има правото да изисква информация за земеделските земи, което ще направи SAFER „ефективен инструмент за развитие на селските райони и селскостопанската политика“, обясни Камани.

 

Сенаторът предложи изменение, което да позволи SAFERs да налагат екологични изисквания върху определена земеделска земя.

 

Третиране на културите


Предишното правителство стартира амбициозна програма за намаляване на употребата на хербициди наполовина до 2018 година, като тук трябва да поясним, че хербицидите са най-малко използваният сегмент от продуктите за растителна защита във Франция. Докато тази програма се възражда от сегашното правителство, член 21 от сега предложеното законодателство ще въведе мониторинг на съществуващите на пазара продукти за растителна защита, с цел да се откриват нежелани странични ефекти, които не са били открити към момента на издаването на разрешение за предлагане на пазара на такива продукти.

 

Данните, които някога са били събрани на парче от различни агенции, ще бъдат централизирани и анализирани от Националната агенция по здраве и безопасност (ANSES). Същият член на закона ще обяви за незаконна рекламата на тези продукти пред широката общественост, ще ограничи тяхното популяризиране сред професионалните потребители и земеделската журналистика (пресата).

 

След като популяризирането на продукти за растителна защита ще  изисква да се представят алтернативни продукти за интегриран контрол на вредителите, Камани предлага изменение, което да даде определение на категорията бързо и ясно. „Наложително е да се определят кои са тези алтернативни продукти“, каза той пред парламентарните си колеги.

 

Променливият характер на някои алтернативни продукти за третиране на растенията (за които най-ярък пример са листните торове на база на извлеци от коприва) изключително силно допадна на френските парламентаристи през последните години. Този променлив характер може да се разглежда като силна страна или като слабост на всички продукти, базирани на растителни извлеци, в сравнение с индустриалното стандартизиране, което се постига при синтетичните продукти. За да могат да използват препарати на растителна основа операторите ще трябва да получат лиценз за работа с такива продукти (Certiphyto), но целевата дата за начало на прилагането ще трябва да се измести с една година назад, за да се даде достатъчно време на целевата група от около 160 000 потребители да се лицензират.

 

В законопроекта е предвидено и провеждането на обучение, образователни инициативи и разпространение на знания и информация – това е законодателен пакет, който ще има за цел да образова бъдещото поколение фермери.

 

Във време, когато хората, които се занимават със селско стопанство, наближават пенсионна възраст в почти цяла Европа, такъв ангажимент е повече от добре дошъл. При изготвянето на законодателството за бъдещето на френското селско стопанство, Льо Фол решително се стреми напред към бъдещето: има място за поуки от миналото, но не и за повтаряне на грешките, направени преди.

 

Източник: Agra Europe