Качеството на продукцията и подобряването на условията на труд са сред приоритетите за инвестиционни намерения на земеделските стопани в ЕС

Качеството на продукцията и подобряването на условията на труд са сред приоритетите за инвестиционни намерения на земеделските стопани в ЕС
19.09.2014

Проучване на Съвместния изследователски център към Европейската Комисия (JRC) относно инвестиционните намерения на европейските земеделски стопани в периода 2014-2020 показва, че 56% от интервюираните фермери планират да инвестират през този период:  повечето от тях ще разчитат на собствените си ресурси и ще се насочат към подобряване качеството на продукцията и подобряването на работните условия.

 

Това са част от изводите на проучването, изведени от преки интервюта със земеделските стопани. Проучването  включва шест страни от ЕС, които обхващат повече от половината от земеделската земя в ЕС - Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия и Полша. Въпреки, че извадката е твърде ограничена, за да могат да се предскажат инвестиционните намерения на фермерите в  рамките на ЕС-28, това проучване е едно от малкото, което покрива няколко държави и земеделските им стопанства от тази област и осигурява актуална информация за инвестиционни модели, която по друг начин неможе да бъде събрана.

 

Според резултатите от проучването, голяма част от инвестициите ще бъдат финансирани със собствени ресурси, а вариантите за банкови заеми и/или субсидии рядко се споменава. Машини, съоръжения и оборудване са на първо място като инвестиционно намерение (40% от земеделските производители), докато другите опции за инвестиции са с по-нисък процент (21% в земя, 20% в сгради, 16% в обучение  и 3%  в права за производство) .

 

Увеличаване на производството или намаляване на разходите не са били сред основните причини за тези инвестиции. В действителност, повечето земеделски производители целят подобряване на условия на труд или повишаване на качеството на продукцията чрез инвестициите.

 

Четиридесет и четири процента от интервюираните фермери казват, че няма да правят инвестиции през периода 2014-2020 като посочват за аргументи несигурността за възвръщаемост на инвестициите и липса на необходимост от нови активи. Силни различия се открояват и между различните страни-членки: само 28% от италианските фермери възнамеряват да направят инвестиции, докато френските и германските фермери са най-склонни да инвестират (съответно 67% и 76%).

 

Накрая, но не на последно място, проучването установява, че по-голямата част от земеделските производители декларират, че за да запазят инвестиционните си намерения, те до голямат степен ще зависят и ще разчитат на съществуващите или на увеличени плащания по ОСП (както директните плащания, така и инвестиционните  субсидии по програмите за развитие на селските райони).