Писмо от комисар Войчеховски до министрите на земеделието на ЕС относно развитието на селските райони и COVID-19

09. 04. 2020

Писмо от комисар Войчеховски до министрите на земеделието на ЕС относно развитието на селските райони и  COVID-19

 

 

Комисар Войчеховски изпрати писмо до министрите на земеделието с много ценни препоръки за възможни мерки в отговор на COVID-19 в агро-хранителната верига използвайки Програмите за развитие на селските райони в страните-членки. Публикуваме превод на писмото, изпратено на 08 април 2020 г.

 

Уважаеми министри,

Пиша до вас като продължение на първото ми писмо, изпратено ви на 19 март, и нашата видеоконферентна връзка. Изправени сме пред безпрецедентна ситуация, поради епидемията от коронавирус. Европейската комисия работи на всички фронтове, в сътрудничество с държавите-членки, за да отговори на ключовите предизвикателства и да гарантира, че всички остават в безопасност.

 

Нашите земеделски производители и всички участници във веригата на доставки на храни работят усилено, за да гарантират, че безопасната и висококачествена храна продължава да бъде достъпна по време на цялата криза. Изслушах вашите опасения и вече обявих гъвкавост и опростявания, които ще гарантират продължаване на подкрепата за земеделските производители и други бенефициери на Общата селскостопанска политика (ОСП) при настоящите ограничения и мерки за социално дистанциране, приети от държавите-членки. В момента се предприемат окончателните правни стъпки за приемането на тези мерки възможно най-бързо.

 

На този етап бих искал да ви насърча да използвате възможно най-пълно цялата гъвкавост и възможности, налични в рамките на Програмите за развитие на селските райони на ОСП. Въпреки че на някои държави-членки, за съжаление им е останал малко или никакъв бюджетен резерв, приветствам, че тези, които го имат, вече търсят активно начини да използват парите, които все още са налични по тези програми, за да финансират съответните действия за справяне с кризата. Въз основа на информацията, която е на разположение на Комисията, отбелязвам, че към настоящия момент държавите-членки все още могат да поемат ангажимент за около 6 милиарда евро по своите Програми за развитие на селските райони. Тази сума се увеличава до около 17 милиарда евро, когато се вземат предвид сумите, запазени за текущи приеми, които все още не са приключили.

 

В този контекст могат да се използват няколко мерки за развитие на селските райони и бих искал да ви подчертая някои от тези възможности. Ако все още не сте програмирали тези мерки и желаете да го направите, или ако искате да разширите обхвата им или да преразпределите средства между мерките, моите служби са готови да ви помогнат, така че прилагането да започне възможно най-скоро.

 

Могат да се подкрепят различни видове сътрудничество. Това може да важи за веригата на доставки на храни, като земеделските производители продават директно на потребителите или създават услуги за доставка до дома на основни продукти като храна или лекарства на изолирани селски жители. Подкрепата също може да бъде мобилизирана за сътрудничество с оглед подобряване на услугите, свързани със здравеопазването.

 

Освен това фондовете за развитие на селските райони могат да подкрепят инвестиции на ниво ферма, за преработка, маркетинг или опаковане на храни или за възстановяване на потенциала за производство на селскостопанска продукция. Това се отнася и за инвестиции в малки локални инфраструктури и услуги като закупуване на оборудване, адаптиране на здравни центрове или създаване на мобилни здравни заведения в селските райони.

 

Службите за съвети в земеделието могат да насочат земеделските производители как да подобрят устойчивостта на своите стопанства. Службите за подпомагане на фермите могат да помогнат на земеделските производители в ежедневната им работа, когато се налага, поради причини като болест, отсъствия или неочаквана свръхнатовареност.

 

Там, където вече съществуват инструменти за управление на риска, те могат незабавно да се използват за компенсиране на земеделските стопани за значителни и внезапни загуби на доходи вследствие на кризата.

 

И накрая, финансовите инструменти могат да продължат да предлагат финансова помощ на земеделските производители. В допълнение, в рамките на Coronavirus Response Investment Initiative Plus, Комисията разшири обхвата на подкрепа за малкия и среден бизнес в селските райони, като предложи заеми или гаранции за покриване на оперативни разходи чрез финансови инструменти. Това може да помогне например за увеличаване на паричния поток на земеделските производители.

 

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) публикува списък от примери на проекти за справяне с COVID-19.

 

Заедно с моите служби се ангажираме да ви подкрепим да използвате всички достъпни мерки, възможно най-бързо и възможно най-ефективно. Ще осигурим бързо одобрение на измененията на програмата, предложени в отговор на кризата, и бихме искали да ви насърчим да комуникирате проактивно с моите служби по този въпрос.

Можете да разчитате на моята подкрепа.

 

Искрено Ваш

Януш Войчеховски

Комисар на ЕС по земеделието и развитието на селските райони

 

Източник: ec.europa.eu