Становище от Институт за агростратегии и иновации

26. 08. 2019

Становище от Институт за агростратегии и иновации

 

Относно публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г

 

 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Институт за агростратегии и иновации представя следните коментари:

 

 

Общ коментар:

1. Съгласно одобрения текст на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 г. Оперативна група се сформира от минимум два субекта, единият от които задължително трябва да бъде земеделски стопанин. Заложеното в точка 11.1.3 от Условията за кандидатстване изискване Оперативната група задължително да включва най – малко един земеделски стопанин и един член от посочените в т. 11.1.2, буква „б“ или „в“ противоречи на ПРСР 2014-2020 г. Въвеждането в текста на Насоки за кандидатстване на изисквания, които противоречат на ПРСР 2014-2020 г. може да доведе до обявяване на цялата процедура по подбор за недействителна. Освен това, така въведено това ново ограничение поставя под въпрос адекватното прилагане на вече одобрените от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. Критерии за оценка.

 

2. В проекта на Насоки липсва определение/дефиниция за „интерактивен/ иновативен подход”. Включването на това определение/дефиниция е изключително важно предвид факта, че от оперативните групи, кандидатстващи за финансиране по подмярка 16.1 се очаква да представят план за действие (Приложение 4), в който да опишат "подход и метод на изпълнение, които ще използват за всяка фаза /етап на проекта". Освен това съгласно т. 15 от Условията за кандидатстване, приоритет ще се дава на иновативни проекти, които прилагат интерактивен подход. Никъде обаче в Условията за кандидатстване не се посочва какво всъщност представлява този подход.

 

 

 Конкретни коментари по Условия за кандидатстване:

1. По т.11.1.9. заложените изисквания разширяване на оперативната група да бъде обявявано предварително, като и това разширяване да бъде свързано само с увеличаване на броя на членовете земеделски производители противоречи на ПРСР 2014-2020 г. и следва да отпадне. Много трудно може на етап кандидатстване да бъде установено дали в процеса на изпълнение на проекта оперативната група ще има нужда от включване на нови членове, както и от вида на тези членове. Поставянето на ограничения относно разширяването на състава на оперативната група може да доведе до неуспешното прилагане на мярката.

 

2. По т. 11.2.5 обръщаме внимание, че съгласно съдебната практика на Европейския съд в Люксембург по прилагането на чл.60 от Регламент 1306/2013 г., всяка държава членка следва сама да определи какво представлява „изкуствено създадено условие”. При това положение следва или да се определи какво е „изкуствено създадено условие” или тази точка да отпадне.

 

3. По т.14.1.4 предлагаме размера на преките разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект да бъдат ограничени до 20 на сто от максималния размер на общите допустими разходи за един проект, определени в т.9.1.

 

4. По т.14.2.9 предлагаме ограничението от 2 на сто да отпадне. Определянето на подобни лимити, които в зависимост от вида иновация могат да се окажат крайно недостатъчни, ще възпрепятстват оперативните групи да постигат един от очакваните резултати от подпомагането по подмярката, свързан с  ускоряването на трансфера на знания и иновации в практиката.

 

5. В Условията за кандидатстване е заложен лимит за разходите от Група 2, насочени към разпространение на резултатите от проекта, съгласно описаните в проектното предложение форми и методи, в размер до 2 на сто от размера на допустимите разходи по проекта в комбинация с определянето на максимални стойности за отделните видове разходи, определени в приложение към Условията за кандидатстване.  

Определянето на подобни лимити в комбинация би възпрепятствал оперативните групи да постигат един от очакваните резултати от подпомагането по подмярката, свързан с  ускоряването на трансфера на знания и иновации в практиката. Също така постигането на този резултат е пряко обвързан с един от задължителните елементи на подпомагането в рамките на ЕПИ, които се поставят в Регламента и са свързани с популяризиране и разпространение на резултатите от проекта, което не може да бъде постигнато при определението на заложените лимити, вземайки предвид пазарните цени на дейностите, попадащи в тази категория разходи.

Предлагаме разходите по т. 2, буква „и“ от  Раздел 14.1 „Допустими разходи“ да бъдат определяни на годишна база в зависимост от продължителността на проекта на оперативната група, като същите да са в размер до 5 (10) на сто от размера на общите допустими разходи по проекта, за всяка една година от изпълнението на проекта. По този начин ще се гарантират условия за реално популяризиране и информираност на обществото за дейностите и резултатите по проекта.

 

6. По т.14.2.13 предлагаме разходите за придобиването на компютърен софтуер по т. 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ и/или развитието на компютърен софтуер, като част от разходите по т. 2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ да бъдат ограничени до 20 на сто от максималния размер на общите допустими разходи за един проект, определени в т.9.1.

 

7. Т.14.2.23 и т.14.2.24 не са ясни регламентациите в кои случаи следва да се прилагат процедурите по Закона за обществените поръчки и в кои случаи процедурите по ПМС 160.

 

8. По т.14.3.13 следва да се уточни по какъв начин ще се установява пазарната стойност на разходите за компютърен софтуер.

 

 

Светлана Боянова

Председател на УС на Институт за агростратегии и иновации