EIT Food Startup Awareness Event

12.2019

EIT Food Startup Awareness Event

 

Програма и участници в дискусионните панели

 

 

Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) съвместно с Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) организира на 5 и 6 декември 2019 г. в София, „Генератор“, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша двудневно събитие EIT Food Startup Awareness Event, насочено към стартиращи компании в сферата на хранително вкусовата промишленост.

 

EIT Food е водеща европейска инициатива за иновации, работеща върху това да направи хранителната система по-устойчива, здравословна и надеждна. Това е независим орган на Европейския съюз, създаден през 2008 г. да работи за предприемачеството и иновациите в хранителния сектор в Европа. Членовете на общността EIT Food са участници от световна класа в международната сфера на храните: над 50 партньори от водещи фирми, изследователски центрове и университети в 13 държави. Визията на EIT Food е да постави Европа в центъра на глобалната революция в иновациите и производството на храни и нейната стойност в обществото, като същевременно спомогне да се повишат уменията и предприемаческия дух в сектора и да разгърне потенциала на малките и средни предприятия. Повече за EIT Food на www.eitfood.eu .

 

Институт за агростратегии и иновации е неправителствена организация, работеща за въвеждане на високите технологии и дигиталните решения в агро-хранителната индустрия, осигурявайки информираност, консултантски услуги, менторство и различни форми на финансиране за стартиращи и вече работещи компании. Повече за ИАИ на www.agroinnovations.bg .

 

С голямо удоволствие ви каним да вземете участие в първото по рода си събитие, специално посветено на стартъпите в хранително-вкусовата промишленост, провеждано у нас. То ще протече под формата на конференция и workshop, които ще се проведат в два последователни дни, съответно на 5 декември Конференция „Иновации и предприемачество в агро-хранителната система в България” и на 6 декември Workshop за стартъпи.

 

ПРОГРАМА на EIT Food Startup Awareness Event.

 

Регистрация за събитието ТУК 

 

 

 

Участници в дискусионните панели 

 

5 декември 2019 (четвъртък)
Конференция „Иновации и предприемачество в агро-хранителната система в България”
 
Емил Караниколов, министър на икономиката
 
 
Емил Любенов Караниколов е роден на 03 юни 1980г. в град София.
Магистър по „Право” от Университета за национално и световно стопанство с допълнителна квалификация в  областта на Финансовия мениджмънт от УНСС. Владее английски език -  писмено и говоримо.
От 2004 г. до 2010 г. заема длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно и нормативно обслужване“ в Столична община. В периода от 12.01.2010 г. до 27.05.2010 г. е директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация София. От 2010 г. до  2017 г. е изпълнителен директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
Избран за министър на икономиката на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.
 
 
Юлия Боднар, RIS Startup Support Manager, EIT Food
 
 
 
Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации
 
 
Светлана Боянова e Председател на УС на Институт за агростратегии и иновации и основател на AgroHub.BG – Цифров иновационен хъб за земеделие. Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция “Интеграционна политика” в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В периода от 2010 до 2013 г. е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието – „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. 
 
От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации – неправителствена организация в обществена полза, чиято цел е да следи новостите, да анализира тенденциите и да предлага решения на проблемите в областта на земеделието и селските райони. AgroHub.BG е българският Цифров иновационен хъб за земеделие - инициатива, стартирана през април 2018 г., неправителствена организация с нестопанска цел. Сдружението има за цел да обедини знанията и ресурсите за агро-хранителната верига в България, за да генерира решения на проблемите и да отговори на нуждите.
 
 
Д-р Петя Петкова, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието, храните и горите
 
 
Д-р Петя Петкова е родена на 15.06.1982 г. в гр. Стара Загора. Завършила е висше образование във Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет гр. Ст. Загора и придобита образователно – квалификационна степен „магистър“, специалност ветеринарна медицина, професионална квалификация „ветеринарен лекар“ през 2006 г. По време на следването в продължение на 6 месеца е била на редовно обучение в Университета в гр. Гисен, Германия. Завършила  е следдипломна специализация по заразни болести по животните. През 2011 г. завършва втора магистратура “Ветеринарна администрация” в Тракийския университет, гр. Ст. Загора.
Има успешно защитена докторска степен по ”Епизоотологичен надзор, оценка и модел за управление на риска от проникване и разпространение на африканската чума по свинете в Р България”. 
До момента д-р Петкова има над10 сериозни научни публикации, също така е съавтор е на една книга.
Владее писмено и говоримо английски, немски и руски език. Веднага след завършване на образованието си е постъпила на работа в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), понастоящем Българска агенция по безопасност съответно от младши експерт до заместник изпълнителен директор. Понастоящем е директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ към Министерство на земеделието храните и горите.
 
Д-р Димитър Димитров, държавен експерт, дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието, храните и горите
 
 
Д-р Димитър Димитров е роден на 22 юли 1966г. в гр. София. Завършил е висше образование по медицина през 1993г. във Висш медицински институт, гр. София. Има придобита медицинска специалност в областта на хигиената (комунална хигиена (околна среда - здраве), 1998г.). През 2010г. завършва втора  магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт във факултет по „Обществено здраве“ към Медицински университет – София.
В периода 1994-1996г. работи в Столична хигиенно-епидемиологична инспекция. От 1996г. до началото на 2016г. работи в Министерството на здравеопазването, в професионална област - обществено здраве и държавен здравен контрол, като последователно заема длъжностите главен експерт, началник на отдел „Държавен здравен контрол“ и директор на дирекция „Обществено здраве“.
От 2016г. до момента, д-р Димитров работи в Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Политики по агрохранителната верига“, в професионална област - безопасност и качество на храните.
Д-р Димитров има дългогодишен професионален опит и експертиза в редица области като: фактори на околната среда и въздействието им върху човешкото здраве, безопасност на храните, водите, козметичните продукти, химичните вещества и смеси, здравни изисквания при проектиране, строителство и експлоатация на обекти с обществено предназначение и др.   
Владее писмено и говоримо английски, руски и португалски език.
 
 
Д-р Мариана Шумова,  зам.-изпълнителен директор, Българска агенция за безопасност на храните
 
 
Д-р Мариана Шумова е Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.
Д-р Мариана Шумова е експерт с дългогодишен опит във ветеринарния граничен контрол. От 2016 до 2019 година заема длъжността Началник отдел „Организация и управление на граничния контрол“ в дирекция „Граничен контрол“ в ЦУ на БАБХ. Година по-рано е отговаряла за граничния ветеринарен контрол, RASFF, TRACES като главен инспектор в Дирекция „Граничен контрол“.
Професионалният опит на д-р Шумова във ветеринарния контрол на граничните пунктове е дългогодишен. Започва през 2005 година, като през 2009 вече е Главен инспектор, НВМС, ДГВМК на ГИВП „Капитан Андреево“.
 
Сериозен управленски опит д-р Шумова трупа през 2013 година като и.д. Директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково.
Д-р Шумова е завършила „Ветеринарна медицина” във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ)  гр. Стара Загора. Защитила е още две магистратури в Тракийския университет  - „Ветеринарна администрация” и „Агроекология и растителна защита“.
 
 
 
Проф. Ангел Ангелов, Университет по хранителни технологии, Пловдив
 
 
Ангел Ангелов е професор в катедра "Биотехнология" и Центърa за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии. Член на Съвета за интелигентен растеж към Министерски съвет, член на Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки към фонд „Научни изследвания". Проф. Ангелов е представител за България в Програмен комитет "Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания" на програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020", член на Работната група по нанотехнологии към EFSA и посланик за България в Global Harmonization Initiative.
 
Професионалната му компетентност е в областта на микробиология на храните и биотехнологиите, ферментационни процеси и микробното производство на биопродукти, функционални храни, нанотехнологиите, качеството и безопасността на храните. Специализира в редица университети и институти в Европа, САЩ и Индия. Той е участник в повече от 20 международни и национални изследователски проекти. Най-новите изследвания му изследвания са фокусирани върху приложението на бързи аналитични методи в хранителна верига и в биотехнологиите, както и разработване и внедряване на иновативни технологии в хранителна промишленост.
 
 
Д-р Светла Чамова, Асоциация на месопреработвателите в България
 
 
Д-р Светла Чамова e завършила Висшия ветеринарномедицински институт, София през 1977 г.
Има редица следдипломни квалификации: по обща селскостопанска политика на ЕС в Гърция, по безопасност на храните в Холандия, по мениджмънт към Австрийската стопанска камара и по НАССР в Университета в Мисисипи, САЩ и други. 
Започва своята кариера в Националния ветеринарно медицински институт - гр. София, след което последователно работи в Института по месопромишленост - София, Военномедицинска  академия - София, Националната ветеринарномедицинска служба. Постъпва в Министерството на земеделието и горите като държавен експерт, а в последствие е началник отдел към дирекция “Интеграционна политика”.  Директор е на Програма ФАР.
През 2003 година д-р Светла Чамова е поканена за изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в  България, където работи и до днес.  Успоредно с това от 8 години е и председател на УС на Съюз по хранителна промишленост.
Член е на Съвета по акредитация към БСА, член на Секторния консултативен съвет към БСК, участва в Консултативния съвет по животновъдство към МЗХГ и в Научно-експертния съвет по хранене към Министерство на здравеопазването. Член е и на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014 – 2020. 
За над 40 годишния си трудов стаж има 32 публикации,  1 изобретение и участва в авторските екипи, разработили над 10 практически ръководства по НАССР, етикетиране, проследяемост, сензорен анализ и други.  
 
Инж. Антоанета Божинова, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
 
 
Aнтоанета Божинова е инженер-технолог, експерт в хранително-вкусовата промишленост. Квалифициран експерт – консултант и одитор на системи за качество и безопасност на храните. Тя притежава редица сертификати и удостоверения за допълнителна квалификация и специализация в сферата на управлението на качеството и въвеждане на стандарти за качество, безопасност на храните и конкуренцията. Има богат опит в създаването на концепции за проекти и управлението на проекти в сферата на преработката и маркетинга на консервирани храни, производство и преработка на биологични плодове и зеленчуци. Притежава практика при управлението и отчитането на проекти по оперативнa програмa “Развитие на човешките ресурси“.
 
Изпълнителен директор е на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Член на УС на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Инж. Марияна Чолакова, Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
 
 
Инж. технолог Марияна Минева Чолакова е завършила УХТ (Университет по хранителни технологии) Пловдив – специалност „Технология на растителни масла”. Има 34 години стаж в производството на растителни масла, 15 от които управлява предприятия в бранша. От 2011г. до настоящия момент е изпълнителен Директор на Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България. Специализирала е стопанско управление на промишлени предприятия и управление и контрол на НАССР системи. 
 
 
Мая Герасимова, маркетинг експерт и бранд мениджър
 
 
Мая Герасимова е завършила Технически университет - София, специалност Биотехнологии,  специализира  Международни икономически отношения. Притежава Диплома по мениджмънт от Оpen University Лондон.
 
Мая е работила повече от 25 години в сферата на бързооборотните стоки, 7 от тях в Nestle и Danone. Kато директор  Маркетинг на BELLA България в периода  2004 -2011 тя е стартирала някои от най-успешните хранителни марки на българския пазар. За 4-те години, в които е  Маркетинг Директор на ДЕВИН, марката се изкачва на 7-ма позиция в класацията Супербрандс и става най-високооценената българска марка бързооборотни стоки. За компания „Димитър Маджаров“, като директор Маркетинг и продажби, Мая успешно  лансира нова за бранда категория - кисело мляко, а комуникационната кампания получава номинация в класацията EFFIE.
Последният проект на Мая Герасимова е лансиране на марката RICE UP! -здравословни снаксове на основа кафяв ориз, с която компанията “Nuhealth „ излиза успешно на международния пазар.
 
Отличена е за „Бранд мениджър на годината" за 2005 г. и има 4 награди EFFIE.  10 от марките, които е управлявала, са получили отличието Superbrand за периода 2006-2016 г.
 
6 декември 2019 (петък)
Работилница за предприемачи – уъркшоп, модериран от Клийнтех България
 
Ели Щерева, проектен координатор в Клийнтех България
 
 
 
Ели Щерева е проектен координатор в Клийнтех България. За последните три години Ели е работила в провеждането на над 10 предприемачески събития с международен обхват, между които националните кръгове на най-големия хакатон за зелени идеи – Climathon by Climate-KIC и  най-големите състезания за предприемачески идеи за устойчива енергия Power UP by InnoEnergy и за климатични иновации -Climate LaunchPad by Climate-KIC. Тя е главен коуч на българското издание на пре-акселраторската програма Primer. Работила е с повече 90 предприемачески екипа в ранна фаза на развитие. Ели е член на международната мрежа на коучовете на Climate-KIC.
 
 
Мария Александрова, мениджър иновации и предприемачество в Клийнтех България
 
 
Мария Александрова е мениджър иновации и предприемачество в Клийнтех България – бизнес мрежа за развитие на чистите технологии и устойчив растеж. Мария работи по редица иновационни проекти и тренинги в областта на устойчивото развитие. Като координатор на Aкселераторската програма на Climate-KIC в България,  е работила с над 30 български стартиращи компании, привлекли над 1,4 млн евро финансиране за зелени бизнес решения и услуги. Тя е сертифициран иновационен мениджър към Climate-KIC Certified Professional и член на мрежата на коучовете на Climate-KIC, както и член на Българската мрежа на Националните контактни лица за Програма „Хоризонт 2020“ на ЕС за наука и иновации  в приоритет „Климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини“